151212-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด G – General & generally / genius & talent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


General & generally เป็นคำที่มีการใช้อย่างมากเกินในหลายความหมาย เช่น

Generally speaking, in general, in a general way.

คำอื่นๆ ที่น่าใช้แทนได้ เช่น prevailing, customary, ordinary, regular, popular,

Catholic, common, universal.

และคำที่สอดคล้องกับคำเหล่านี้ ในรูปแบบ กริยาวิเศษณ์ = adverbial เช่น

Universally และอื่นๆ


Genius & talent ตลอดหลายศตวรรษ สองคำนี้มีความหมายผันแปรมากมาย

ปัจจุบัน genius มีความหมายหนักแน่นกว่า talent เมื่ออ้างอิง ความสามารถ และฉลาด

Genius หมายถึง มีความสามารถเป็นพิเศษด้านสติปัญญา หรือพลังในการสร้างสรรค์

หรือความสามารถตามธรรมชาติอื่นๆ

Mozart was a child genius.

Shakespeare was an unquestioned genius.

That woman has a genius for organization.

Talent เป็นคำที่มีความหมายตรงกว่า

ด้านความสามารถหรือความฉลาด ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ

He possesses more talent than any other player.

She displayed a talent for garden design.

เมื่อเป็น slang โดยเฉพาะ ในอังกฤษ หมายถึง ผู้มีความดึงดูดทางเพศ

He likes to spend his time chatting up the local talent.

Most Saturday nights I have this urge to go on the hunt for new talent.

บุคคลผู้เป็น genius อาจมี talents ในหลายๆเรื่อง

แต่ บุคคลที่มี talented ไม่จำเป็นต้องเป็นคน genius.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)