KKU_KM_49

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปรายงาน การทำแผนปฏิบัติการ"การจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๔๙

  ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ สรุป "รายงานการปรึกษาหารือ" เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการนำ "การจัดการความรู้" ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๔๙ ดังนี้ครับ

สรุปประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

 “การบริหารจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549”

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548  ณ ห้องประชุม SMEs อาคารศูนย์บริการวิชาการ
……………………………………………………….

            การจัดทำแผนปฏิบัติการ  “การบริหารจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549” วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548  ณ ห้องประชุม SMEs อาคารศูนย์บริการวิชาการ  วัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 35 คน  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.      รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  กล่าวถึงนโยบายและ     แนวคิดที่นำการจัดการความรู้( KM) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น             มุ่งพัฒนาองค์กรแห่งการวิจัย  การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางาน  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ของ กพร เป็นเกณฑ์ ขั้นต่ำ
2.      รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาคำ  สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2548     ตามแผนการปฏิบัติการ KM-KKU 2548 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์หลัก ( ตามเอกสารหมายเลข 1 )
3.      แนวทางการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2549  มุ่งเน้นเรื่อง  การพัฒนางานวิจัย  การพัฒนาระบบการเงินการคลัง  และการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมโดยเอางานวิจัยเป็นพื้นฐาน
4.      แนวทางการดำเนินงานในการจัดการความรู้ต่อไปคือ 
4.1  ขยายผลออกไปให้ทั่งถึง โดยมอบหมายให้ ศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงาน   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.2  การประเมินผลจาก จำนวน CoP มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น และ เกิดชุมชนการใช้  Blog มาเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย Impact ที่ต้องการให้เกิด คือ ลดเวลาการให้บริการ และ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการขยายเครือข่ายทั้งใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้างนอกมหาวิทยาลัย และ อาจเชื่อมโยงไปถึงชุมชนภายนอก
4.3  กำหนดวันพุธ  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย เป้าหมาย หรือ หัวปลา จะต้องสอดคล้องกับ บริบท หรือ พันธกิจ ของหน่วยงานต่างๆ ส่วนที่จะตั้งเป้าเป็นจุดเน้นที่ควรดำเนินการ เป็น เป้าหมายร่วม คือ ระบบบริหารจัดการวิจัย ที่ดีขึ้น” “การบริหารเงินรายได้ ที่ไม่ยุ่งยาก และ ได้เงินเร็วขึ้น” “การพัฒนาคุณภาพ แบบองค์รวมของหน่วยงาน” “การบริหารข้อมูลชัดเจน ตอบปัญหาการประเมินการปฏิบัติงาน

…………………………………..

G:KMpitchaKKU_KM481026.doc

    เรียนเชิญ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แก้ไข หรือ ทีมงานจะมีข้อคิดเห็นประการใด เพื่อปรับปรุง และ นำเข้าประชุมกรรมกรรมการอำนวยการต่อไปครับ

    สื่อสารต่อโดย JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)