การคบบัณฑิต เป็นมงคลชีวิตที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้า บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ผู้ทรางคุณวุฒิ ผู้ที่มีจิตใจดีงามอยู่เสมอ ๆ บัณฑิตมี 3 ลักษณะ คือ คนที่คิดดี พูดดี และทำดี ประโยชน์ของการคบบัณฑิต คือ

          1. เราจะได้ความรู้และเกิดปัญญา

          2. เราจะไม่เดือดร้อนใจและกาย

          3. เราจะมีความคิดอ่านที่ถูกต้อง

          4. เราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เสมอ

          5. จะมีแต่คนสรรเสริญเรา

          6. เราจะมีความสุขกาย สบายใจ

          7. เราจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องการงาน และเรื่องส่วนตัว