ขณะนี้ ทีมงาน km ของ มมส. ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ (ฉบับแรก) เกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยยึดหลักการ 2 ประการ คือ

    1) เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่แท้จริง (km แท้) ให้เกิดใน มมส. เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การเรียนรู้(Learning Organization) และมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) และ

    2) เพื่อตอบโจทย์คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ กพร. ให้ได้ โดยจะต้องมีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก CoPs ดังนี้
    - ประเด็น/หัวข้อ
    - ปัญหา
    - ข้อสรุป
    - ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
    - ความรู้ที่ฝังในคน (Tacit Knowledge)
    - ผู้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

ปี พ.ศ. 2550  โดย กพร. ได้กำหนดแนวทางเพื่อการจัดทำ km ให้กับส่วนราชการค่อนข้างอิสระมาก ไม่เน้นแบบฟอร์มมากเกินไป  แต่จำเป็นต้องมีจุดเน้นที่สำคัญๆ คือ หน่วยราชการ(มมส) จะต้องสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs : Community of Practices) แล้วสามารถถอด(Capture) เอาความรู้ทั้ง ความรู้แบบฝังในคน (Tacit Knowledge) และ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) แล้วสรุปองค์ความรู้เหล่านั้นออกมาให้ได้

อ้างอิง : คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กพร. พ.ศ. 2550
              ร่าง- แผนการจัดการความรู้ มมส. พ.ศ. 2550
 

ยินดี ลป.รร. ครับ
วิชิต