ผศ.เสถียร แป้นเหลือ
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
   
   ติดตามอ่านได้ที่นี้
http://gotoknow.org/blog/sat943/59770
 

   จากบันทึกเรื่อง Passion Plan ที่ผมเขียนถึงผศ.เสถียร แป้นเหลือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

     วันนี้ท่านได้บันทึกความรู้สึกดี ๆ เกี่ยวกับ KM ถ่ายทอดลงมาใน Blog ถึงแม้ท่านจะมีภารกิจงานที่ยุ่ง ในการทำหน้าที่ผู้บริหาร แต่นับเป็นผู้บริหารที่สมควรยกย่อง ที่สละเวลามาเขียนบันทึกลงใน Blog ของ Gotoknow ครับ

                                                                                  บอย สหเวช  
                                                                                   15 พ.ย. 49