วันพุธ ที่ 15 พ.ย.49 เลา 07.30 น.ทางคณะฯได้มีงานสภากาแฟกิจการนิสิต วันนีข้าพเจ้าได้ติดตั้งโสตฯ บันทึกภาพ รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยในการใช้สื่อโสตฯ ตลอดทั้งโครงการ