สร้างครูดีสไตล์อเมริกัน


บทความเรื่อง 40 Education Groups Launch TeachStrongลงพิมพ์ใน นสพ. The Washington Post วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียกร้องให้มีการยกระดับความทันสมัย และสถานะของครู ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข่าวบอกว่ากลุ่มนี้มีข้อเรียกร้อง ๙ ข้อ สำหรับเสนอเป็นนโยบายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้า ซึ่งเมื่อผมอ่านแล้ว ไม่พบว่าเขาเสนอให้ตรวจสอบผลงานครู ว่าได้สร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องแก่ศิษย์หรือไม่ ทั้ง ๙ ข้อเน้นที่ผลประโยชน์ของครู หรือวิชาชีพครูทั้งสิ้น

แต่ก็มีข้อหนึ่งที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือการจัดระบบความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู จากการทำงานพัฒนาวิชาความรู้จากห้องเรียน และความร่วมมือระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน โดยไม่ต้องทิ้งโรงเรียนไปรับการฝึกอบรม แต่เขากล่าวไม่ชัดว่านี่คือ Professional Learning Community (PLC)

ผมมองว่า PLC สามารถยกระดับความทันสมัยและสถานะของครูได้ หากพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมนี้มีผลยกระดับการเรียนรู้รอบด้านของนักเรียน ที่เรียกว่า 21st Century Learning

จะยกระดับสถานะของครูได้อย่างง่ายดาย หากครูช่วยกันทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ยกระดับขึ้นอย่างเห็นผลชัดเจนวิจารณ์ พานิช

๙ พ.ย. ๕๘

ห้องรับรอง สายการบิน ลุฟฮันซ่า, สนามบินดัลเลส, กรุงวอชิงตัน ดีซี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)