๑๗๐. สาระสำคัญ...บ่ายวันศุกร์

วันนี้..สวดมนต์เป็นครั้งแรก ของภาคเรียนที่ ๒ สังเกตพบว่า..นักเรียนสงบนิ่งมากขึ้น สวดสรภัญญะอย่างช้าๆได้ไพเราะมากๆ บ่งบอกว่า นักเรียนเข้าใจแนวทางการประชุมอบรมฯและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมมากขึ้น..

ในชุมชนไม่มีวัด..ไม่ใช่ข้อจำกัดของโรงเรียน ที่จะสอนคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนขั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖... บางทีมีวัดแล้วไม่ไปวัด ไม่ทำให้วัดเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ก็ป่วยการ..แต่ผมเชื่อว่า..ถ้าไม่มีวัดหรือสำนักสงฆ์..ครูนี่แหละ จะเป็นต้นแบบที่ดี ที่จะถ่ายทอดคำสอนและครู..ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ให้เป็นตัวอย่าง เพราะนักเรียนจะใกล้ชิดครู..ครู ทำให้ดู อยู่ให้เห็น..ทุกวัน นักเรียนจะซึมซับรับแบบอย่างอยู่เสมอ

วันศุกร์..ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผมจะประชุมนักเรียนทุกคน เริ่มด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ ด้วยบทบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ บูชาพ่อแม่และครูอาจารย์ จากนั้น..จะอบรมบ่มนิสัย โดยใช้คติธรรมคำสอน ยกเหตุการณ์และตัวอย่าง ในแต่ละสัปดาห์จะไม่ซ้ำกัน อาทิ ความกตัญญู ความอดทน ความขยัน ความเพียร ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความประหยัด และจิตอาสา ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่จะช่วยให้นักเรียนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข ในตอนท้าย..ก็จะพูดถึงกิจกรรมโรงเรียน และกล่าวยกย่องชมเชยนักเรียนที่ได้ประพฤติปฏิบัติดี...

วันนี้..สวดมนต์เป็นครั้งแรก ของภาคเรียนที่ ๒ สังเกตพบว่า..นักเรียนสงบนิ่งมากขึ้น สวดสรภัญญะอย่างช้าๆได้ไพเราะมากๆ บ่งบอกว่า นักเรียนเข้าใจแนวทางการประชุมอบรมฯและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมมากขึ้น..

เสร็จจากกิจกรรมประชุมอบรม..ผมขอให้นักเรียนชั้น ป.๕ – ๖ ได้ช่วยกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรของโรงเรียน ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเพาะปลูก ซึ่ง ณ เวลานี้..แปลงเกษตรริมสระน้ำ นักเรียนก็ได้ตระเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผมสำรวจปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำ จากผักและผลไม้ ยังพอมีอยู่ แต่ฮอร์โมนนม เร่งดอก หมดไปนานแล้ว ต้องทำใหม่ให้เพียงพอ เพราะใช้แล้วได้ผลดี วิธีการทำก็ไม่ยาก..นักเรียนช่วยกันเตรียมขวดพลาสติก ผมเทน้ำหมักชีวภาพ (อีเอ็ม..) .เทกากน้ำตาล ใส่ขันไว้ และเตรียมน้ำนมจืด ไว้ให้นักเรียน วันนี้มีเวลาจำกัด ผมบอกนักเรียนว่าทำฮอร์โมนนมได้สัก ๒๐ ขวดก็พอ

นักเรียนช่วยกันผสม โดยนำน้ำนมใส่ขวด ประมาณ ๓ ใน ๔ ของขวด ใช้ช้อนตักอีเอ็ม ใส่ขวด ๑ ช้อน ตามด้วย กากน้ำตาลอีก ๑ ช้อน เขย่าให้เข้ากัน แล้วปิดฝาไม่ต้องให้แน่นมาก ทิ้งไว้สัก ๑๐ วัน ก็สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ โดยใช้ครึ่งแก้วต่อน้ำ ๑ บัว รดไม้ดอกไม้ประดับ หรือผักสวนครัว สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รับรอง..เจริญงอกงามดีอย่างแน่นอน

เมื่อเทอมที่แล้ว ครูนิรุต...ให้นักเรียนปลูกบวบไว้ ๑ แปลง บวบออกฝักมากมาย กินแทบไม่ทัน นำไปให้แม่ครัวจัดทำอาหารกลางวันและแบ่งปันให้ครูและนักเรียนไปบ้าง ก็ยังเหลืออีกหลายฝัก จนต้องปล่อยให้ฝักแก่อยู่ในแปลงที่ปลูก ปิดเทอมผมเก็บฝักแก่มาเก็บรักษาไว้ วันนี้..ให้นักเรียนช่วยกันแกะเมล็ดบวบไว้ทำพันธุ์ ได้เมล็ดพันธุ์ถุงใหญ่ คงปลูกได้อีกนาน

ครับ..เปิดเรียนสัปดาห์แรก ของภาคเรียนที่ ๒ ..ก็ถือว่ากิจกรรมต่างๆผ่านไปด้วยดี มีความพร้อมในทุกด้าน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (0)