Kolb’s Learning Cycle


รศ. ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ กรุณาส่ง อีเมล์ มาดังนี้


เรียนอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพ


ผมขออนุญาตส่งเรื่องเกี่ยวกับ Kolb's learning cycle or The experiential cycle มาให้อาจารย์พิจารณา

เพราะว่าการบรรยายของอาจารย์ช่วงหลังมักจะมี cycle นี้ทั้งนี้เพราะว่า cycle นี้มีความสำคัญมาก

ในเรื่องที่อาจารย์พยายามบอกว่า การเรียนการสอนควรจะเป็นแบบPBL โดยที่การเรียนการสอนไม่ว่าแบบบรรยาย สาธิต อภิปราย active learning,brain based learning ฯลฯจะไม่ครบวัฎจักร์ของKolb คือขาดตอน active experimentation

อนึ่ง PBL ย่อมาจาก problem bases learning ไม่ใช่ project bases learning ซึ่งตัวย่อจะเป็น

POBL

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนั้บถืออย่างยิ่ง

ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์


โดยท่านส่งเอกสารเรื่องดังกล่าวมาให้ด้วย อ่านได้ ที่ www.simplypsychology.org


ขอขอบพระคุณ ดร. ประศักดิ์เป็นอย่างสูง ที่แบ่งปันความรู้นี้วิจารณ์ พานิช

๓๐ ก.ย. ๕๘

ลาสเวกัส


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)