ดูไป คิดไป (ภาพยนตร์ เรื่อง THE GIVER)


ภาพจาก : www.lifesitenews.com เเละ ชมภาพยนตร์ได้ที่ : THE GIVER

ข้อเรียนรู้จากภาพยนตร์ THE GIVER

๑. สังเคราะห์ ลักษณะสังคมและการศึกษาในภาพยนตร์

 • ด้านระบบการเมืองการปกครอง อยู่ในลักษณะของการปกครองแบบอัตตาธิปไตย ที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการปกครอง โดยประชาชนหรือราษฎร จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามเหตุผลของผู้ปกครอง
 • ด้านสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยถูกกำจัดสิทธิและเสรีภาพโดยสิ้นเชิง จากกฎที่ตั้งขึ้น มีเพียงผู้ปกครองรัฐที่มีสิทธิ์สั่งการและควบคุมบุคคลที่อยู่ในรัฐในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิในการอยู่รอด และยังบังคับในมิติภายใน เช่น การบังคับให้มีภาวะอารมณ์น้อยลงจากการฉีดยา บังคับให้คิดตามผู้ปกครองรัฐเท่านั้น คือ ความถูกต้อง เป็นต้น
 • ด้านสังคมในอุดมคติ ที่เชื่อว่า ต้องสร้างความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดขึ้นมากที่สุด โดยทุกๆคนมีความเสมอภาคซึ่งกันและกัน เช่น ฐานะ การศึกษา ความรู้พื้นฐาน สภาพสังคม และปัจจัย 4 ในการดำเนินชีวิต เป็นต้น
 • ด้านการศึกษา อยู่ในลักษณะของการศึกษาแบบไร้เสรีภาพทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความฝัน อาชีพ ความชอบ และความถนัด ถูกแยกส่วนออกจากการศึกษาสิ้นเชิง ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้เพื่อถูกเลือกขึ้นไปทำงานตามที่ผู้ปกครองกำหนดเพียงเท่านั้น ให้เรียนรู้เพียงปัจจุบันและหยุดการตั้งคำถามเพราะอิทธิพลของระบบการปกครองโดยขาดการเรียนรู้อดีตและอนาคต

๒.ข้อคิดเกี่ยวกับสังคม และระบบการศึกษาในภาพยนตร์

 • การสร้างสังคมของความเท่าเทียมกันหรือเสมอภาคมากเกินไป อาจทำให้สิทธิเสรีภาพและความเป็นภราดรภาพลดลงในสังคมนั้นๆ
 • การสร้างสังคมลักษณะปรนัย เป็นการสร้างระบบและการดำรงอยู่การอย่างเรียบง่ายของคนในสังคม แต่เป็นการลดเสรีภาพทางความคิดแบบอัตนัยของบุคคลในสังคมนั้นๆด้วย เช่น ประเด็นการศึกษา ที่สร้างเพียง ก ข ค และ ง ทำให้ผู้เรียนรู้จักเพียงต้องเลือกเท่านั้น แต่ขาดความเข้าใจ ตรรกะศาสตร์และจริยศาสตร์เข้ามาประกอบกันด้วย จึงเกิดปัญหาการคิดวิเคราะห์ต่ำของนักเรียนไทยในปัจจุบัน
 • การศึกษาหรือการเรียนรู้ ควรควบคู่ไปกับความชอบ ความถนัด และความสนใจ เพราะจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต
 • การศึกษาควรให้ความสำคัญกับทักษะและมรรถนะของผู้เรียนมากกว่าความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะทักษะและสมรรถนะเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • การสร้างความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาควรให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมระบบการศึกษาที่เอื้อต่อความมีเสรีภาพทางการเรียนรู้หรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน และส่งเสริมงานด้านการวิจัยหรือการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนงานด้านการศึกษามากขึ้น เป็นต้น

๓. ลักษณะสังคมและการศึกษาที่สอดคล้องกับปัจจุบัน

 • ลักษณะทางสังคมในภาพยนตร์มีความคล้ายกับระบอบการปกครองแบบเด็จการ หรือ เผด็จการทหารในปัจจุบัน พยายามมุ่งสร้างความเท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันก็จะเสรีภาพทางความคิดของบุคคลในรัฐนั้นๆไปด้วย โดยข้อดี คือ เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นทางฐานะ การศึกษาและปัจจัย4 ฯ ข้อเสีย คือ ประชาชนมีเสรีภาพทางการคิด และสิทธิของความเป็นพลเมืองน้อยมาก
 • ปัญหาการศึกษาในภาพยนตร์ มีความคล้ายกับประเด็นปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน ที่มุ่งสอนแนวคิดระบบปิดแบบปรนัยให้กับผู้เรียน แต่ขาดการสอนแนวคิดแบบอัตนัยและเสรีภาพทางการเรียนรู้ ผู้ออกแบบระบบการสอน พยายามสร้างความเป็นเอกภาพโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นพหุปัญญาของความเป็นมนุษย์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ควรกระจายอำนาจให้แต่ละโรงเรียนมีเสรีภาพในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับอัตภาพของผู้เรียนตนเอง หรือ กระจายอำนาจให้เชิงพื้นที่จัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง

ธีระวุฒิ ศรีมังคละ
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (0)