การทำให้ localhost ทำงานได้บนเครื่อง Mac ที่รันระบบปฏิบัติการ OS X เวอร์ชัน Yosemite

1. เข้าไปทีแก้ไขที่ไฟล์ /etc/apache2/httpd.conf โดยจะต้องใช้ sudo เพื่อใช้สิทธิ์ root ในการแก้ไขไฟล์ และใช้ editor เช่น nano หรือ vi ตัวอย่างของคำสั่งในการแก้ไขไฟล์

<code><gs id="925c7cea-d6fc-4755-95b3-c86001ce6cc9" ginger_software_uiphraseguid="d24c4e4c-6c48-475a-9bd1-ab7ee1e5fd4c" class="GINGER_SOFTWARE_mark">sudo</gs> nano /etc/apache2/<gs id="d6cf3b53-28c9-4b66-b08c-f78270b36a34" ginger_software_uiphraseguid="d24c4e4c-6c48-475a-9bd1-ab7ee1e5fd4c" class="GINGER_SOFTWARE_mark">httpd</gs><gs id="86dcf319-3969-484b-94f7-87ece6dee788" ginger_software_uiphraseguid="d24c4e4c-6c48-475a-9bd1-ab7ee1e5fd4c" class="GINGER_SOFTWARE_mark">.</gs><gs id="c68b8129-4cd1-46c5-8ff3-6f37b714df89" ginger_software_uiphraseguid="d24c4e4c-6c48-475a-9bd1-ab7ee1e5fd4c" class="GINGER_SOFTWARE_mark">conf</gs>
</code>

2. จากนั้นให้ uncomment ไฟล์ /etc/apache2/httpd.conf ดังรายะเอียดนี้

<code>#LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so
to
LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so
#LoadModule userdir_module libexec/apache2/mod_userdir.so
to
LoadModule userdir_module libexec/apache2/mod_userdir.so
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf
to
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf
</code>

3. จากนั้นให้แก้ไขไฟล์ /etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf ดังนี้

<code><gs id="3a30be65-5a37-4d37-87f3-2d1bbc90b222" ginger_software_uiphraseguid="f592ff2e-f8b0-4314-ab8d-14fb7ccc5549" class="GINGER_SOFTWARE_mark">sudo</gs> nano /etc/apache2/extra/httpd-<gs id="0190284a-75d6-4366-b787-9ccd9b5bea80" ginger_software_uiphraseguid="f592ff2e-f8b0-4314-ab8d-14fb7ccc5549" class="GINGER_SOFTWARE_mark">userdir</gs><gs id="e30c6a7c-259f-4dd0-9360-83f6b40f9030" ginger_software_uiphraseguid="f592ff2e-f8b0-4314-ab8d-14fb7ccc5549" class="GINGER_SOFTWARE_mark">.</gs><gs id="8c3fb607-5076-4043-8d8c-7f134f44c459" ginger_software_uiphraseguid="f592ff2e-f8b0-4314-ab8d-14fb7ccc5549" class="GINGER_SOFTWARE_mark">conf</gs>
</code>

จากนั้น uncomment ที่บรรทัดที่16:

<code>#Include /private/etc/apache2/users/*<gs id="6bded978-508f-4cc1-be14-66d5a773ad51" ginger_software_uiphraseguid="08a2cb55-9a53-4020-b1b0-f0644b5f7d02" class="GINGER_SOFTWARE_mark">.</gs><gs id="663c20d1-bd9f-4141-aff9-6c4de931d833" ginger_software_uiphraseguid="08a2cb55-9a53-4020-b1b0-f0644b5f7d02" class="GINGER_SOFTWARE_mark">conf</gs>
to
Include /private/etc/apache2/users/*<gs id="f11acc1a-0eaf-45f9-9ea9-cc6369314e50" ginger_software_uiphraseguid="08a2cb55-9a53-4020-b1b0-f0644b5f7d02" class="GINGER_SOFTWARE_mark">.</gs><gs id="847797b8-813c-41a0-9592-0ae83286ba03" ginger_software_uiphraseguid="08a2cb55-9a53-4020-b1b0-f0644b5f7d02" class="GINGER_SOFTWARE_mark">conf</gs>
</code>

4. ไปที่โฟลเดอร์

<code><gs id="84d716b7-fcb9-459e-8f5f-52018fd35cf7" ginger_software_uiphraseguid="952fc941-4c7c-4f60-83de-90e56e4f8ee1" class="GINGER_SOFTWARE_mark">cd</gs> /etc/apache2/users/
</code>

สร้างหรือแก้ไขไฟล์ <**YOUR USERNAME**>.conf เช่น krunapon.conf ถ้าหาก username คือ krunapon

ถ้าหากต้องการจะทราบว่ามีไฟล์ดังกล่าวอยู่หรือไม่ ให้ใช้คำสั่ง ls

<code><gs id="ab6f9134-0b16-4f26-9a13-dfa576d5b780" ginger_software_uiphraseguid="09680bb6-5996-48b5-821d-015bf1a71b68" class="GINGER_SOFTWARE_mark"><gs id="590eddb9-6895-4c40-8544-ec01fa4f6b2d" ginger_software_uiphraseguid="fb949b08-05bc-41df-947f-683c6dd86d0a" class="GINGER_SOFTWARE_mark">sudo</gs></gs> nano /etc/apache2/users/<**YOUR USERNAME**<gs id="5ccf68b0-d0ea-4df4-8835-4c6988f42c88" ginger_software_uiphraseguid="09680bb6-5996-48b5-821d-015bf1a71b68" class="GINGER_SOFTWARE_mark"><gs id="7ba611f2-fdda-4c76-a44f-93ff41a8d626" ginger_software_uiphraseguid="fb949b08-05bc-41df-947f-683c6dd86d0a" class="GINGER_SOFTWARE_mark">>.</gs></gs><gs id="e53e1b30-6901-4a42-9f16-6e929f908698" ginger_software_uiphraseguid="09680bb6-5996-48b5-821d-015bf1a71b68" class="GINGER_SOFTWARE_mark"><gs id="94d97d07-1967-43f3-ab70-2724c34b4d45" ginger_software_uiphraseguid="fb949b08-05bc-41df-947f-683c6dd86d0a" class="GINGER_SOFTWARE_mark">conf</gs></gs>
</code>

ในไฟล์ดังนี้ให้แก้ไขข้อมูลดังนี้

<code><Directory "/Users/<YOUR USERNAME>/Sites/">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow<gs id="ee2e1a53-2345-441c-9104-e2400f7563cd" ginger_software_uiphraseguid="57f7c63a-e78c-4d92-82ef-f109a0746486" class="GINGER_SOFTWARE_mark"><gs id="3d1d502b-19dd-498c-9c02-5153943012fd" ginger_software_uiphraseguid="54121af1-5a58-4f3c-8bd7-982a145dfcf8" class="GINGER_SOFTWARE_mark">,</gs></gs>deny
    Allow from all
    Require all granted
</Directory
</code>

5. จากนั้นรีสตาร์ท apache ด้วยคำสั่ง

<code>sudo apachectl restart
</code>

อ้างอิง:

http://stackoverflow.com/questions/25250566/apache...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)