ทีมา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หน้าที่ 27 วันจันทร์ที่ 13 พฤษจิกายน 2549 เนื้อหา ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุคปฏิรูปการปกครอง ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันแรกๆรับตำแหน่งใหม่ ว่าจะเปลี่ยนจุดเน้น ของจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการใหม่ โดยจะเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรมนำความรู้ ไม่ใช่ความรู้คู่คุณธรรมที่เน้นแต่ความรู้ แต่คุณธรรมกลับไม่เน้น ผู้บันทึก นางสาวนันทพร ศรแสง และ นางสาวกลางเดือน สุวรรณรัตน์ วันที่ 13 พฤษจิกายน 2549