ที่มา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หน้าที่ 26 วันจันทร์ที่ 13 พฤษจิกายน 2549 เนื้อหา นายพิภพ ธงไชย กรรมการผู้จัดารสถาบัน การศึกษาศิลปะวัฒนะธรรม มูลนิธิเด็ก กล่าวในงานสัมมนา โครงการรณรงค์หลักประกันคุณภาพ การศึกษาวันหน้า 2549 ถึงการเสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยการให้เพิ่มบทบัญญัติทางการศึกษาในรัฐธรรมนูญ โดยการกระจายอำนาจให้ชุมชน และองค์กรบริหารส่วนตำบล สามารถจัดการศึกษา ร่วมกันตามความต้องการของชุมชน ในลักษณะการศึกษาทางเลือก โดยใช้หลักศาสนาและการศึกษาเป็นปรัชญาพื้นฐาน ผู้บันทึก นางสาวนันทพร ศรีแสง และนางสาวกลางเดือน สุวรรณรัตน์ วันที่ 13 พฤษจิกายน 2549