โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

โดยมี พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ความว่า ในนามคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมโครงการขอกราบขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณได้ให้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปีนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้จัดสรรงบประมาณให้ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อนำไปจัดโครงการ ซึ่งวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้มอบให้ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวได้

2. เพื่อให้ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเกี่ยวกับการมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

5. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 รูป ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายและการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลังจากนั้นประธานในพิธีเปิดฯได้บรรยายพิเศษเรื่อง“การบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อความสุขในชีวิตประจำวัน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)