ศิลปะและวัฒนธรรม .......สร้างคน

ศิลปะและวัฒนธรรม ........สร้างคน

รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา แต่สิ่งที่เชื่อมร้อย "การศึกษา" อันจะนำไปสู่ "ความรู้" และ "ปัญญา" นั้น คือ ศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับจิตใจของคนเราให้ขึ้นสู่ที่สูง โดยช่วยเป็นพลังอำนาจในการทวนกระแสความรู้สึกอันเป็นธรรมชาติของจิตที่มักไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่เสมอ การได้มีโอกาสสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะและวัฒนธรรมแม้เพียงคราวครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในมุมของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้เสพ ล้วนแล้วคือวาระแห่งการบ่มเพาะความอ่อนโยน การเรียนรู้ทักษะในอันที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษยืกับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ และการเติมเต็มชีวิต "ด้านใน" ให้เข้าถึงความดี ความงาม ความสุข

การศึกษาที่มีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบ จะส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนทั้งพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ด้านศักยภาพในการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร อันทำให้คนเราสามารถที่จะเชื่อมโยงตนเองเข้ากับครอบครัว ชุมชนรอบตัว และสังคมที่กว้างใหญ่ มีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน เคารพและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน มีความสุขท่ามกลางความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม

คัดลอกจาก "สมุดปกขาว" ในหนังสือ "เวทีสัมมนา การรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วม นโยบายปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และศาสนา

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

26 สิงหาคม 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)