มูลนิธิอุทกภัฒน์เสนอแผนจัดการ"ลุ่มน้ำชี-น้ำยม"

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสื่อกลางร่วมจัดวางแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำชี กับเครือข่ายภาคประชาชน เน้นจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำชี มีน้ำอยู่ 648 ล้านลูกบาศ์กเมตร โดยพื้นที่ลุ่มน้ำชี 7 จังหวัด ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 อยู่นอกเขตชลประทาน แต่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และมีน้ำหลากในฤดูฝน ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดเวทีให้ประชาชนร่วมเสนอแผนจัดการน้ำร่วมสะท้อน ปัญหาและทำแผนจัดการน้ำ โดยได้ข้อสรุป สร้างอ่างกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ให้แต่ละชุมชนไปสำรวจจัดทำแผนผังน้ำของตัวเอง โดยนำแบบอย่างของเครือข่ายลุ่มน้ำยม ที่ได้ขุดลอกคูคลอง อ่างเก็บน้ำ ชะลอไม่ให้น้ำไปท่วมพื้นที่ปลายน้ำ และมีน้ำใช้ตลอดปี

ข้อมูลของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ที่เผยแพร่ในเสวนา "เส้นทางสู่การพัฒนาประเทศให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ" ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อความถี่เกิดภัยพิบัติที่กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับปภ.และสภาพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแอนนิเมชั่น เพื่อให้ความรู้และการรับมือป้องกันภัยพิบัติ

ที่มา http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/blog...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)