ทดลองเพื่อทักษะการแปลความหมายและสรุปความ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวใจของวิทยาศาสตร์คือการทดลอง การทดลองจะมีคุณค่าเมื่อตั้งสมมติฐานดี ออกแบบการทดลองชัดเจน และสรุปผลการทดลองอย่างที่ทดลองได้

เมื่อนักเรียนห้องที่ครูนกคุมปลายทางต้องทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งครูผู้สอน(ตัวจริง) เน้นให้นักเรียนระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตลอดจนการตั้งสมมติฐานได้ เนื่องด้วยนักเรียนเป็นกลุ่มเน้นภาษาทำให้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ต้องเติมเต็ม ครูนกเลยต้องเสริมบนกระดาน

เริ่มจากสอนวิธีการตั้งสมมติฐาน (นักเรียนมักจะเขียนเป็น สมมุติฐาน) โดยเน้นให้ใช้ประโยคบอกเล่า สะท้อนถึงการทำนายตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
ตัวอย่างเช่น " เมื่อใช้ความยาวเชือกเท่ากัน พบว่า แรงขนาด 5F จะทำให้เวลาในการหมุนครบ 1 รอบมีค่าน้อยกว่าเมื่อใช้แรงขนาด 3F"
เมื่อนักเรียนกำหนดสมมติฐานได้ก็สอนให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน พร้อมจัดทำตารางบันทึกผลการทดลอง
ในมุมมองของครูนกครูควรอธิบายอย่างละเอียดในครั้งแรกที่สอนปฏิบัติการทดลองให้นักเรียนได้แนวทางจากนั้นใช้การทดลองในเรื่องถัดๆ ไปเป็นแบบฝึกทักษะเหล่านี้ของนักเรียน
จากนั้นจบด้วยการทดลองครั้งแรกที่ครูนกได้ร่วมทำการทดลองกับนักเรียนปลายทางได้สังเกตว่า นักเรียนสรุปผลการทดลองในลักษณะ สรุปตามหลักการหรือทฤษฎี คราวนี้ครูนกเลยแนะนำให้เด็กๆ นำผลการทดลองมาอภิรายในย่อหน้าแรกเพื่อให้เห็นผลของตัวแปรต้น ต่อตัวแปรตาม จากนั้นย่อหน้าที่สองก็สรุปหลักการที่เราได้จากการทดลองสอนลักษณะนี้ทำให้ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ดูมีคุณค่าทุกที่ทุกเวลาค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พี่ครูนก

หายไปนานมากๆ

คิดถึงๆๆ