หน้าที่พลเมืองเพิมเติม ม.ปลายคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองวิชาที่ 1 (9/11/57)

รหัสวิชา ..........................รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 ภาคเรียนที่ ................. เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิตมีส่วนร่วม และ แนะนำผู้อื่น ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยด้านการแสดงความเคารพและการแต่งกายสู่สาธารณะเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในเรื่อง ความอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี ความกล้าหาญทางจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง( 6 ชั่วโมง 35คะแนน )
ยอมรับใน อัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในเรื่อง ความอดทน ใฝ่หาความรู้ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง(6 ชั่วโมง 35คะแนน )
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสังคม การะบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และการะบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยด้านการการสนทนาและการมีสัมมาคารวะสู่สาธารณะ
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการการเป็นผู้นำ
และการเป็นสมาชิกที่ดี ความกล้าหาญทางจริยธรรม
4. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

.....................................................................................................................................................................................

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองวิชาที่ 2(9/11/57)
รหัสวิชา ...........................รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ ................. เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
.
มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่น ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยด้านการสนทนาและการมีสัมมาคารวะสู่สาธารณะปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง ความ อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ( 6 ชั่วโมง 35คะแนน )
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง(6 ชั่วโมง 35คะแนน )
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสังคม การะบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และกระบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้

1.มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยด้านการการสนทนา และการมีสัมมาคารวะสู่สาธารณะ
2. มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการการใช้สิทธิและหน้าที่
และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
4. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
5. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้

........................................................................................................................................................................................

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองวิชาที่ 3 (9/11/57)

รหัสวิชา ..............................รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 ภาคเรียนที่ ................... เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง(3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เรื่อง การมีระเบียบวินัยหลักการทรงงาน เรื่อง ระเบิดจากข้างในและ ไม่ติดตำรา ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ( 6 ชั่วโมง 35คะแนน )
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง( 6 ชั่วโมง 35คะแนน )
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสังคม การะบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และกระบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้

1. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสล
2.เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เรื่อง การมีระเบียบวินัยหลักการทรงงาน เรื่อง ระเบิดจากข้างใน
และ ไม่ติดตำรา
3.เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการติดตามและประเมินข่าวสาร
ทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
4.มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด
6 ผลการเรียนรู้

........................................................................................................................................................................................

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองวิชาที่ 4(9/11/57)

รหัสวิชา ..............................รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 ภาคเรียนที่ ................... เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เรื่อง ความสามัคคี หลักการทรงงาน เรื่อง บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (3 ชั่วโมง 15 คะแนน)
เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ( 6 ชั่วโมง 35คะแนน )
สร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ( 6 ชั่วโมง 35คะแนน )
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสังคม การะบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และกระบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้

1. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
2.เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เรื่อง ความสามัคคี หลักการทรงงาน เรื่อง บริการรวมที่จุดเดียว
ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

สังคม ต่อสาธารณะ
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
6. สร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
7.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

......................................................................................................................................................................................

คำสำคัญ (Tags): #หน้าที่พลเมือง
หมายเลขบันทึก: 591823เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2015 10:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มิถุนายน 2015 10:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿790.00 -0.0%
฿250.00 -20.4%
฿490.00 -80.61%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี