ฉบับที่ ๐๓๓ งานครบรอบ 10 ปี ศจย.

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันครบรอบ 10 ปี ศจย. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศจย. ดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตาม แนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี อันประกอบด้วยสามองค์ประกอบที่สำคัญคือ ภาคประชาสังคม ภาคปัญญา และภาคการเมือง การก่อกำเนิดของ ศจย. ก็เพื่อทำหน้าที่หลักในส่วนของภาคปัญญา กล่าวคือ "การพัฒนาและสร้างผลผลิตในภาคปัญญา อันได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร การสร้างงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ การประเมินผล การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ และการจัดการความรู้/สร้างองค์ความรู้เพื่อผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบ"


ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 -13.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 ศจย. มีการจัดงาน

“1 ทศวรรษ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)”

การแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยหนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ”

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ศูนย์มีแนวคิดอย่างไรสำหรับคนไข้ที่จำเป็นยิ่งยวดที่ต้องเลิกบุหรี่ เช่น เพิ่งไปทำบอลลูนมาแต่ยังสูบไม่เลิก เลิกไม่ได้ เพราะเสพติด ใจไม่อยากเลิก

เราน่าจะเน้นไปที่เทคโนโลยี หรือ กลวิธีที่ช่วยให้หยุดบุหรี่ได้สำเร็จหรือไม่ สำหรับกลุ่มที่ติดแล้ว