​โครงการฝึกอบรม การปลูกพืชในโรงเรือนโดยไม่ใช้ดิน

โครงการฝึกอบรม "การปลูกพืชในโรงเรือนโดยไม่ใช้ดิน

ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การปลูกพืชในโรงเรือนโดยไม่ใช้ดิน ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกรายละเอียด และโอนเงินค่าสมัครมายังเลขบัญชี 769-252-1812 ชื่อบัญชี "ศูนย์วิทยาการพืชสวน" ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่งมายังภาควิชาพืชสวน ทางโทรสารหมายเลข 034-281086 หรือ e-mail : [email protected]

คลิกเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)