แนวทางการจัดการเรียนการสอน หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย


ผลการเรียนรู้วิชา หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วิชาที่ 1(4/05/58)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดเน้นที่

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 1. ความเป็นไทย

1.1 ลักษะที่ดีของคนไทย

1.มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยด้านการแสดงความเคารพและการแต่งกายสู่สาธารณะ

มารยาทไทย
-การแสดงความเคารพ
-การแต่งกาย

จุดเน้นที่ 2. รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง

-ความรักชาติ

-ยึดมั่นในศาสนา

-การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี ความกล้าหาญทางจริยธรรม

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี
-ความกล้าหาญทางจริยธรรม

4.ความปรองดอง สมานฉันท์

4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ

หลากหลาย

4. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

อัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วิชาที่ 2(4/05/58) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดเน้นที่

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 1. ความเป็นไทย

1.1 ลักษะที่ดีของคนไทย

1.มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยด้านการการสนทนาและการมีสัมมาคารวะสู่สาธารณะ

มารยาทไทย
-การสนทนา
-การมีสัมมาคารวะ

จุดเน้นที่ 2. รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึง

-ความรักชาติ

-ยึดมั่นในศาสนา

-การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2.การสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึง

-ความรักชาติ

-ยึดมั่นในศาสนา

-การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

จุดเน้นที่ 3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-การการใช้สิทธิและหน้าที่
-การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ

3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ

การประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะ

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วิชาที่ 2 (4/05/58)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดเน้นที่

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 4.ความปรองดอง สมานฉันท์

4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ

หลากหลาย

5. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
-การเคารพซึ่งกันและกัน

-ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น

-ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วิชาที่ 3(4/05/58)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดเน้นที่

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 1. ความเป็นไทย

1.1 ลักษะที่ดีของคนไทย

1. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

จุดเน้นที่ 2. รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2.เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เรื่อง การมีระเบียบวินัยหลักการทรงงาน เรื่อง ระเบิดจากข้างในและ ไม่ติดตำรา

1. พระบรมราโชวาท
-การมีระเบียบวินัย
2. หลักการทรงงาน
-ระเบิดจากข้างใน
-ไม่ติดตำรา

จุดเน้นที่ 3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ

การมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ

จุดเน้นที่ 4.ความปรองดอง สมานฉันท์

4.2 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี

5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี

การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี

-การเจรจาไกล่เกลี่ย
-การเจรจาต่อรอง

-การระงับความขัดแย้ง

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วิชาที่ 4(4/05/58)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดเน้นที่

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 1. ความเป็นไทย

1.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

1. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

จุดเน้นที่ 2. รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2.เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เรื่อง ความสามัคคี หลักการทรงงาน เรื่อง บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. พระบรมราโชวาท
-ความสามัคคี
2. หลักการทรงงาน
-บริการรวมที่จุดเดียว
-ใช้อธรรมปราบอธรรม

-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นที่ 3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

3. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ

-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ

การรู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ

5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล

การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล

จุดเน้นที่ 4.ความปรองดอง สมานฉันท์

4.2 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี

6. สร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

การสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วิชาที่ 1-4(4/05/58)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดเน้นที่

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 5. ความมีวินัยในตนเอง

วิชาที่ 1

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

คุณลักษณะของผู้ที่มีวินัยในตนเอง

-ซื่อสัตย์สุจริต

-ขยันหมั่นเพียร อดทน

-ใฝ่หาความรู้

-ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

-ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้นำไปบูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของจุดเน้นที่ 1-4 ที่เกี่ยวข้อง)

วิชาที่ 2

6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

วิชาที่ 3

6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

วิชาที่ 4

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

คำสำคัญ (Tags): #หน้าที่พลเมือง
หมายเลขบันทึก: 591822เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2015 10:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มิถุนายน 2015 10:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿35.00 -0.0%
฿200.00 -50.5%
฿345.00 -0.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี