เรือนจำเกาหลีใต้กับแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (2)

แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของเรือนจำเกาหลีใต้ ผ่านโปรแกรมบ้านกึ่งวิถี ที่มีการจัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังอยู่ก่อนปล่อย มีกิจกรรมการให้ผู้ต้องขังทำงานตอบแทนสังคม ทำงานบ้าน ทำงานในโรงงานนอกสถานที่ และอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอาสาสมัคร โปรแกรมผู้ต้องขังแรงงานอิสระ ได้กำหนดให้ผู้ต้องขังจะต้องทำงานวันละแปดชั่วโมงและจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเมื่อทำงานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน โปรแกรมการประชุมสภาครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โปรแกรมสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว โปรแกรมการให้นักโทษเดินทางไปทำงานที่บริษัทภายนอกเรือนจำ และโปรแกรมอีช้อปปิ้งสินค้า/ผลิตภัณฑ์เรือนจำ รวมตลอดถึง โปรแกรมโทรศัพท์ออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ยังไม่มีการดำเนินงานในเรือนจำไทย ................................................


เรือนจำเกาหลีใต้กับแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (2)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


 • โปรแกรมรองรับความสัมพันธ์ทางครอบครัว เป็นโปรแกรมที่ช่วยเปิดหัวใจที่ปิดของ ผู้ต้องขังเพื่อนำไปยังเส้นทางที่สดใส ด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับสมาชิกในครอบครัว และเสริมสร้างคุณภาพการใช้ชีวิตในคุก ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยต่างๆ เช่น  • โปรแกรมค่ายรักครอบครัว กิจกรรมการออกค่ายครอบครัวของเรือนจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับครอบครัวในบ้านเดี่ยวของเรือนจำเป็นเวลาหนึ่งคืนสองวัน เพื่อช่วยให้กู้คืนความสัมพันธ์ที่แตกสลายระหว่างผู้ต้องขังกับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อให้นักโทษและสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัว
  • โปรแกรมการประชุมสภาครอบครัว เป็นโปรแกรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทางเรือนจำได้จัดเตรียมไว้ในวันประชุมสภาครอบครัวภายในเรือนจำเพื่อให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจของผู้ต้องขัง
  • โปรแกรมวิดีโอคอลเฟอเร็นจ์และโทรศัพท์ออนไลน์ เรือนจำได้เปิดใช้ระบบวิดีโอคอลเฟอเร็นจ์และโทรศัพท์ออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางในการประชุมสภา ครอบครัว เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ต้องขังและครอบครัวได้ใช้ระบบวิดีโอคอลเฟอเร็นจ์และโทรศัพท์ออนไลน์ในการประชุมสภาครอบครัว
 • โปรแกรมบ้านกึ่งวิถี เป็นสถานที่ที่จัดให้ผู้ต้องขังอยู่ก่อนที่จะปล่อย มีกิจกรรมการให้ ผู้ต้องขังทำงานตอบแทนสังคม ทำงานบ้าน ในโรงงานนอกสถานที่ และอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอาสาสมัคร เพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช่วงวันหยุด โดยสมาชิกในทีมจะช่วยปรับสภาพให้ผู้ต้องขังประสบความสำเร็จในการคืนสู่สังคมและครอบครัว • โปรแกรมสนับสนุนผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว
  • โปรแกรมสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว กรมราชทัณฑ์ให้การสนับสนุนการจ้างงานและการทำธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการจ้างงานและผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลการจ้างงาน บริการให้คำปรึกษา สินเชื่อ และบริการเงินกู้ ฯลฯ โดยจะมีการรับสมัครงานปีละสองครั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัวผ่านการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการจ้างงาน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก และ ธนาคารให้การสนับสนุนเงินทุนธุรกิจแบบไม่มีหลักประกันให้กับผู้ต้องขังที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ • โปรแกรมอุตสาหกรรมเรือนจำ มีการใช้แรงงานผู้ต้องขังผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ ในการทำงาน การเข้าสังคม การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองภายหลังพ้นโทษ ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยต่างๆ เช่น  • โปรแกรมผู้ต้องขังแรงงานอิสระ โดยปกติผู้ต้องขังจะต้องทำงานวันละแปดชั่วโมงและจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเมื่อพวกเขาทำงานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน ระบบผู้ต้องขังแรงงานอิสระจะสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคมและการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่ทำงานหนักได้มีเงินออมเก็บไว้ใช้ภายหลังพ้นโทษ
  • โปรแกรมอีช้อปปิ้งสินค้า/ผลิตภัณฑ์เรือนจำ ประชาชนสามารถซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (http://www.corrections.go.kr) ที่มีคุณภาพราคาไม่แพง ที่ผลิตโดยผู้ต้องขัง ผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งแบ่งให้ผู้ต้องขัง หรือ ไว้ใช้ในการลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ต้องขัง


โดยสรุป

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของเกาหลีใต้ เป็นโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่มีทั้งลักษณะเหมือน และลักษณะต่าง กับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของไทย กล่าวคือ

ลักษณะเหมือน ได้แก่ โปรแกรมสำหรับผู้ต้องขังคดีเสพยาเสพติด โปรแกรมสำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โปรแกรมการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ โปรแกรมศาสนา โปรแกรมทางวัฒนธรรม โปรแกรมวิดีโอคอลเฟอเร็นจ์ ที่เคยใช้ในการเยี่ยมญาติ และการฟังคำพิพากษาของศาล โปรแกรมอุตสาหกรรมเรือนจำ ที่มีลักษณะเหมือนกับอุตสาหกรรมในเรือนจำของไทย โปรแกรมค่ายรักครอบครัว ที่มีกิจกรรมการออกค่ายครอบครัว มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดของไทย ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะต่างที่กิจกรรมการออกค่ายครอบครัวของเกาหลีใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับครอบครัวในบ้านเดี่ยวของเรือนจำเป็นเวลาหนึ่งคืนสองวัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัว และ โปรแกรมการให้นักโทษเดินทางไปทำงานที่บริษัทภายนอกเรือนจำ มีลักษณะเหมือน และลักษณะต่างกับโปรแกรมการให้นักโทษออกไปทำงานของหน่วยงานของรัฐ เช่น การขุดลอกท่อของ กทม.

ลักษณะต่าง ได้แก่ โปรแกรมบ้านกึ่งวิถี ได้มีการจัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังอยู่ก่อนปล่อย มีกิจกรรมการให้ผู้ต้องขังทำงานตอบแทนสังคม ทำงานบ้าน ในโรงงานนอกสถานที่ และอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอาสาสมัคร โปรแกรมผู้ต้องขังแรงงานอิสระ ได้กำหนดให้ผู้ต้องขังจะต้องทำงานวันละแปดชั่วโมงและจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเมื่อทำงานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน โปรแกรมการประชุมสภาครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โปรแกรมสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว โปรแกรมการให้นักโทษเดินทางไปทำงานที่บริษัทภายนอกเรือนจำ และ โปรแกรมอีช้อปปิ้งสินค้า/ผลิตภัณฑ์เรือนจำ รวมตลอดถึง โปรแกรมโทรศัพท์ออนไลน์ โดยที่เรือนจำประเทศไทยยังไม่มีโปรแกรมฯ ที่มีลักษณะต่างดังกล่าว


......................................หมายเหตุ

- บทความ เรื่อง เรือนจำเกาหลีใต้ กับ แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ของวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ได้ลงเผยแพร่ในได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ คลังความรู้กรมราชทัณฑ์ หรือ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลงานวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ความรู้ใหม่ๆ ดีดี ค่ะ

ขอบคุณมากครับอาจารย์จันทวรรณ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ Dr. Ple