"วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำ" ... (อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง : สมพงศ์ สิงหา)

"สมพงศ์ สิงหา" กล่าวไว้ในหนังสือ "อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง" ว่า ...


"วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำ" บุคลิกภาพของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบด้วย IQ หรือ Intelligence Quotient คือ ความฉลาดทางสติปัญญา และ EQ หรือ Emotional Quoient คือ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคคลที่มี EQ ดีจะเป็นบุคคลที่สามารถให้กำลังใจตนเองและสามารถเผชิญกับความคับข้องใจและความยากลำบาก อดทนต่อความล่าช้า สามารถควบคุมแรงกระตุ้นภายในได้ถูกต้องตามกาลเทศะ บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นได้ดี มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทุกที่ ทั้งในบ้าน ในสถานที่ศึกษา ในที่ทำงาน และในทุกสังคม

ส่วนคนที่วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำเวลาไปอยู่ที่ใดที่เห็นผู้อื่นมีความสุข หรือ สนุกสนาน ก็จะเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยา ความเจ็บช้ำน้ำใจ ความโกรธ ความคับข้องใจ ความวิตกกังวลหรือความกลัว ซึ่งผลักดันให้เกิดการแสดงออกในด้านต่าง ๆ เช่น ความก้าวร้าว ดวงตาเศร้าหมอง ความไม่ไว้วางใจ ความเฉยเมย การใช้คำพูด และการกระทำที่ไร้มารยาท อารมณ์ไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ หงุดหงิดใจด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยทั้งที่มันสามารถแก้ไขได้ ดังนั้นไปอยู่ที่ไหนจึงทำลายบรรยากาศและไม่มีเพื่อนที่จริงใจ


การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์นั้นต้องใช้ทั้งการฝึกหัดในการเข้าสมาคมกับผู้อื่น ความอดทนในการพิจารณารู้จักเก็บและรักษาอารมณ์ มีความจริงใจต่อตนเองและสังคมรอบข้าง รวมถึงการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบในการพัฒนา ๕ องค์ประกอบ คือ

๑. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) คือ ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตน รู้ชัดถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง มีความรู้ลึกที่สามารถชี้นำการตัดสินใจได้ดี

๒. การจัดการกับอารมณ์ (Mood management) คือ ควบคุมอารมณ์ในด้านลบได้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ดี

๓. การให้กำลังใจตนเอง (Self-motivation) คือ ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หาความสำเร็จ คิดบวก มองโลกในแง่ดีมีเป้าหมายในชีวิตที่เป็นจริง

๔. การควบคุมความต้องการ (Impulse control) คือ มีสติยั้งคิด ให้ความสำคัญกับเหตุปัจจัย โปร่งใส มีหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

๕. ทักษะมนุษย์ (People Skills) คือ เห็นอกเห็นใจและชอบช่วยเหลือคนอื่น


....................................................................................................................................................


ดังนั้น คนประเภทที่ IQ สูง ๆ เราจะพบบ่อย ๆ ว่า EQ ไม่ได้สูงตามไปด้วย
แต่กลับพบว่า เป็นปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมมากทีเดียว

ลองทบทวนและพิจารณาตนดูเถิด จักได้ลองปรับตัวดูได้บ้าง

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


.......................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

สมพงศ์ สิงหา. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, ๒๕๕๓.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือ



ความเห็น (0)