Dataware House องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรวจมาตรฐานสนามบิน

" วิชาชีพ วิชาแห่งศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติต่อสาธารณะ เสี่ยงต่อการเบียดเบียนละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นการศึกษาศาสตร์แห่งวิชาชีพ จะต้องมีจรรยาบรรณ จริตรับผิดชอบต่อสังคม ฉนั้นการศึกษาจะเน้น การสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์(มีอิทธิบาท4) ให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดังนั้นการศึกษาการเรียนในศาสตร์ใดๆ นั่นคือการสร้างองค์ความรู้ที่มีชีวิต คือการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดในตัวเรา จิตสำนึกรับผิดชอบในศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อนำมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ " - โสตถิทัศน์๒๕๕๘
Data-ware House องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรวจมาตรฐานสนามบิน

" วิชาชีพ วิชาแห่งศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติต่อสาธารณะ เสี่ยงต่อการเบียดเบียนละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นการศึกษาศาสตร์แห่งวิชาชีพ จะต้องมีจรรยาบรรณ จริตรับผิดชอบต่อสังคม ฉนั้นการศึกษาจะเน้น การสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์(มีอิทธิบาท4) ให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดังนั้นการศึกษาการเรียนในศาสตร์ใดๆ นั่นคือการสร้างองค์ความรู้ที่มีชีวิต คือการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดในตัวเรา จิตสำนึกรับผิดชอบในศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อนำมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ " - โสตถิทัศน์๒๕๕๘

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/586798

Dataware House องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรวจมาตรฐานสนามบิน
เขียนเมื่อ น้อยกว่าหนึ่งนาทีที่แล้ว
https://www.gotoknow.org/dashboard/home

บุคคลที่อบรมกายแลจิตมาดีแล้วย่อมปราศจากการครอบงำทำให้"หลง"เสียได้ ด้วยปัญญาแห่งตน

เขียนเมื่อ 27 วันที่แล้ว·อ่าน 28

ร่วมเรียนรู้ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ การจัดทำคู่มือประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว·อ่าน 30

เรามีความละอายในการกระทำอันเป็นบาปบ้างหรือไม่?

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว·อ่าน 22

Q&Aหลักสูตรครูการบิน(flight instructor rating)

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว·อ่าน 38

Q&Aสนามบินกับท่าอากาศยาน

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว·อ่าน 92

ห้วงเวลาแห่งการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในฐานะหน่วยกำกับดูแลของรัฐ

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว·อ่าน 54

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว

กำหนดชนิดเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศที่จำเป็นประจำสนามบินสาธารณะและที่ขึ้นลงชั่วคราวสาธารณะ

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 22

ข้อกำหนดคุณสมบัติ การติดตั้ง และการใช้งาน เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยสายตาที่ใช้งานกับสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว สำหรับอากาศยานปีกแข็

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 80

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 25

ข้อบังคับว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ของสนามบิน

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 30

โยนิโสมนสิการสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 36

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 55

ระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของคู่มือการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๖

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 63

หลักราชการ-ความรู้จักผ่อนผัน

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 45

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ปัญญา ๓ อย่างสภาวะสัจจะขวางทางนิพพาน

เขียนเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว·อ่าน 25

เหตุใดนักบินใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะปฏิบัติการบิน

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 32

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ปัญญา 3 พลังที่ได้จากการฟัง คิด และวิปัสสนา

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 30

ไขข้อสงสัยการนำไฟแช็คขึ้นเครื่องบิน

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 335

ลปรรวัตถุอันตรายต่อการขนส่งทางอากาศ

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 55

หัวใจองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องไปไม่หยุดยั้ง

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 38

อันพระพุทธเจ้าอดีตยังถูกติฉินนินทาอันปุถุชนธรรมดาหรือจะไม่โดน

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 164

กรมการบินพลเรือน(แผนก การบินทหาร_กรมการบินทหาร_กองบินพลเร่ือน_ กองการบินพาณิขย์_กรมการบินพาณิชย์_กรมการขนส่งทางอากาศ_กรมการบินพลเรือน)

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 160

การแชร์Passionให้เกิดVisionร่วมกันทั่วทั้งองค์กรกรมการบินพลเรือน

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 60

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ;LO)

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/586798

หากโกรธง่ายต้องหายเร็วถ้าใจร้อนต้องผ่อนเป็น

เขียนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว·อ่าน 26

กลไกการกำกับดูแลMechanism(เก็บตก ณ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้)

เขียนเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว·อ่าน 92

มาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยสำหรับสนามบินที่ให้บริการอากาศยานปีกแข็ง

เขียนเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว·อ่าน 107

วันการบินแห่งชาติ 13มกราคม2456

เขียนเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว·อ่าน 155

วันเด็กวัยแห่งการฝันมุ่งการเรีนรู้เติมเต็มจินตนาการก้าวสู่ผู้ใหญ่วัยแห่งความหวังที่ท้าทายมุ่งวิสัยทัศน์พันธกิจ

เขียนเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว·อ่าน 92

ระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบิน ซ่อน

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 1

KM DCA ตาม พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 454

ความรู้สัมพัทธ์ ความรู้สัมบูรณ์ ความรู้ฝังลึก ความรู้แจ้ง และความเป็นเช่นนั้นเอง(Suchness)

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 63

ตัวชี้วัดเปรียบได้กับนิ้วมือที่ชี้ดวงจันทร์

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 205

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

หลักราชการและหลักสมรรถนะข้าราชการไทย

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 145

ความสัมพันธ์ของวิธีปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยหลักวิจัยและองค์ความรู้ที่ตกผลึก กับ การกำหนดนโยบายและแผนThink Tank

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 94

มีความเห็นใหม่เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

กฎการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน ใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน ใบรับรองผู้จัดการสนามบิน

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 380

สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ สมรรถนะการบริหารและสมรรถนะตามสายงาน

เขียนเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว·อ่าน 258

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่า(แบต)แบกหาม อันตรายจากแบตลิเธียมระเบิดที่เลี่ยงได้

เขียนเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว·อ่าน 681

ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน

เขียนเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว·อ่าน 481

สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)

เขียนเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว·อ่าน 116

มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย

เขียนเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว·อ่าน 886

มีความเห็นใหม่เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

แผนการจัดการความรู้สำนักมาตรฐานสนามบิน(KM to LO)

เขียนเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว·อ่าน 111

มีความเห็นใหม่เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน การจัดการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบไฟฟ้าสนามบิน

เขียนเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว·อ่าน 76

Q&Aจตอ

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 495

นโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 60

การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีต ซ่อน

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 1

กระบวนการให้เอกชนมีส่วนร่วมโดยรับสัมปทานด้านบริการภายในสนามบินตลอดจนเข้าบริหารสนามบิน

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 420

ไขข้อข้องใจสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินภายในประเทศ

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 323

เหตุใดจึงต้องห้ามหน่วยงานอื่นเข้ากู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุ

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 244

การถอดองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน ซ่อน

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 1

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน 2553-2558 ซ่อน

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 2

ไขข้อสงสัยมาตรการ ของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs)update!!!

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 698

การจัดการองค์ความรู้องค์กรการบิน

เขียนเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว·อ่าน 137

KMและLOในมุมมองของนักบินส่วนบุคคล

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 90

จากก้าวที่กล้าลุกยืนแชร์เผยแพร่ความรู้ฝังลึกสู่วิกิตำราWikiBookหยั่งท่าที

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 145

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 150

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

เมื่อนำKMมาใช้แล้วก่อให้เกิดBest PracticeและCuture Valueในเรื่องดังนี้

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 113

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 115

วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 152

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

เทคนิคwalk testของเครื่องนำเข้าจอดเครื่องบินด้วยสายตา

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 123

วิธีปฏิบัติในการปกป้องการรบกวนสัญญาณระบบเครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศและเรด้าร์

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 116

กำเนิดCOPs1สำนักมาตรฐานสนามบิน

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 238

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

COPsกรมการบินพลเรือน

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 273

ป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ริมถนนภัยแฝงของผู้ใช้รถใช้ถนน

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 221

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

การเช็คอินผู้โดยสารให้ตรงเวลาสำคัญไฉน

เขียนเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว·อ่าน 167

สิ่งควรคำนึงด้านการออกแบบและการใช้งานสนามบิน

เขียนเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว·อ่าน 114

ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ของสนามบิน

เขียนเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว·อ่าน 175

มีความเห็นใหม่เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

กระบวนการตรวจพินิจ(Inspection)

เขียนเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว·อ่าน 97

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัยการบินภาคพื้น

เขียนเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว·อ่าน 72

ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะด้วยหมอศีลและหมอธรรม

เขียนเมื่อ 11 เดือนที่แล้ว·อ่าน 108

มีความเห็นใหม่เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว

เหตุใดจึงต้องเปิดหน้าต่างและปิดไฟห้องโดยสารขณะเครื่องบินขึ้นลง

เขียนเมื่อ 11 เดือนที่แล้ว·อ่าน 209

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

โปรแกรมฝึกทักษะการขับรถในสนามจริงCar TracK Day

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 347

1986 10 Best Cars

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 120

Car of the Year America 1986 Honda Prelude

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 87

Car of the Year America 1986 - Honda Accord CA

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 170

มนุษย์เราจะทำอะไรตามความเคยชินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 97

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

เหตุผลการห้ามของเหลวเจลสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องUpdate!!!

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 177

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ฮอนด้าให้มีสมรรถนะดีขึ้น

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 581

เทคนิคการแกะเพลงเพื่อเล่นดนตรีให้เป็นเร็ว (By Heart)

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 199

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 405

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

Recommendationทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ดี

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 92

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ4.6

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 178

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

ปิยวาจาการพูดจาให้ประเทืองปัญญาในGotoknow

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 251

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

ภาพวาดสื่อตัวตนผู้เขียน

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 148

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

@กลอนเปล่า@

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 240

บทกวีเพื่อพัฒนาจิตใจ

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 391

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

Sotthithat Music

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 296

อารยะขัดขืนสัจธรรมที่เราได้บำเพ็ญแล้ว

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 144

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

บ้านเมืองไทยอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยหลักทศพิศราชธรรม "คำพ่อสอน"

เขียนเมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว·อ่าน 206

เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ดีที่สุด

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 161

กลอนการเมืองเรื่องตัณหา

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 294

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เรื่องเล่าประสบการณ์ในแผนกฉุกเฉินER

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 696

มีความเห็นใหม่เมื่อ ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

รายการองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดKMสมสปี2552-2556

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 170

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Safety Factorควรใช่้ในภาวะไม่ปกติเท่านั้น

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,324

รู้จัก"ใช้"ชีวิต"ต้อง "รู้รักษา" ชีวิต "ทำตามใจ"สนองNeedต้องมีสติ"รู้ตนตามจริง"

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 114

การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 5,308

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

พึ่งตนเองก่อนที่จะยอมเป็นแมวนั่งเฝ้ารออาหาร

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 147

ทัศนคติของคนต่างชาติมองการทำงานของคนไทย

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 266

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

รวมสำนวน คำคม ศิลปการใช้ชีวิต พระราชดำรัส

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 170

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 593

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ใช้ชีวิตอย่างมีมุมมอง

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 105

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 433

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 78

การประสบผลสำเร็จในการเปิดตลาดยุโรปและอเมริกาของฮอนด้า

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 343

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติพันธกิจ ด้วยค่านิยมที่ดีของข้าพเจ้า

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 696

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ประวัติฮอนด้า"VIGOR"สุดยอดของฮอนด้า "ACCORD"

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,537

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 481

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เลขทะเบียนรถนั้นสำคัญไฉน

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 217

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

บันทึกการเทศน์โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ จากรายการธรรมรส-ธรรมรัฐ

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 625

คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ

เขียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว·อ่าน 912

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 851

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน และการขับเคลื่อนอากาศยานเข้าหลุมจอด ซ่อน

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 9

ตามรอยเท้าพ่อ: การระเบิดจากภายใน สอนให้ตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture)

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 607

วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัย กรมการบินพลเรือน

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 321

กระบวนการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบิน(Inspection)

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 764

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ล้างแรม ถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสต์ ทบทวนลิ้งค์ที่ใช้บ่อย ในสมองเราบ้าง

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 450

สิ่งต่างๆ 5 สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,008

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ลูกหญิงลูกชาย จงทำดีให้แม่สบายใจนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 511

น้ำท่วม ท่วมไม่มิดน้ำใจ

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 399

ลูกไม่ปฏิบัติคำสอน เมืองไทยจึ่งได้หายนะ ๒๕๕๔

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 315

อายุจะ 3x แล้วทำไมเรายังไม่เจอคนที่ใช่ จากคนอายุ 3x ปลายๆสุดๆจะบอกให้ครับนะ

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 768

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

มนุษย์เราเคยล้มเคยพลาดเจ็บปวดอย่างไรมา เราย่อมบอกทางที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 387

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,013

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 589

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 388

ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้อง จัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,208

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Road holding position Sign/Light

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 909

การออกแบบหลุมจอดอากาศยาน

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,974

โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชนกระแทก

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,105

โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 901

มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 358

สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,365

การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันที

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 361

Sotthithat story

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 2,495

มนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นเครื่องอำนวยความสะดวกทัศนวิสัยภาคพื้น(Human Factor:Visual Aids for Navigation)

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 3,290

การขับเครื่องบินเข้าหลุมจอด โดยไม่ให้เลยขอบเขตที่กำหนด เรื่องง่ายๆแต่ไฉนเกิดกันถี่มาก

เขียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,153

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูง

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 4,938

มีความเห็นใหม่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

บทเรียนจากอุทกภัยเดือนตุลา2554

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 553

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

มาทำให้สมองเราหยุดคิดหยุดกังวล.. สบายและปลอดโปร่ง..ด้วย ....กันเถอะครับ (ต่อภาค2)

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 689

มีความเห็นใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็ดทรอนิคส์

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,136

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,605

มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,685

ขอโทษครับ ขอขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดหน่อยนะครับ

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,291

มีความเห็นใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

พ่อหลวงแห่งไทยทรงสอนความรู้อันเกิดจากประสบการณ์(Tacit Knowledge)

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,018

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

จิตใต้สำนึก(SubConscious)และการรับรู้อย่างมีสติ-โสตถิทัศน์ เอี่ยมลำเนา

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 2,238

วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบิน

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 848

สมส.จัด KM ก่อนไปตรวจสนามบิน และหลังดำเนินการ AUDIT กลับมาแล้ว

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 56

การยอมรับความเสี่ยง กับบางชีวิตที่เรียกคืนมิได้(update)

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,223

มีความเห็นใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

มาทำให้สมองเราหยุดคิดหยุดกังวล.. สบายและปลอดโปร่ง..ด้วย ....กันเถอะครับ

เขียนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว·อ่าน 2,768

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เทคนิคในการประสานงาน

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 997

มีความเห็นใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

เฟสบุ้ค นิสัยหน้าค่าตาของฉัน มาเปิดหน้าเปิดใจให้เพื่อนและญาติมิตรพร้อมแบ่งปันความรักและความรู้สู่โลกใบนี้

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,953

มีความเห็นใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ท่าอากาศยานดีเด่น ต้องเด่นและดีอย่างไร

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,007

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

บทสรุป KM DAYกรมการบินพลเรือน2553-2557

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 688

มีความเห็นใหม่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

การติดตั้งระบบแก๊ซรถยนต์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ขบ

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 768

มีความเห็นใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ทำ KM เพื่ออะไร ใครรู้บ้าง???

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 704

มีความเห็นใหม่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

กระบวนการออดิตสนามบิน

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 853

มีความเห็นใหม่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

เทคนิคการauditสนามบินทั่วไป

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 803

มีความเห็นใหม่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

เทคนิคการauditสนามบิน

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 1,157

มีความเห็นใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

Morning Talk เรื่อง เทคนิคการตรวจ audit สนามบิน

เขียนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว·อ่าน 130

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)