Competency + ปัญญาญาณ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


David C. McClelland ได้แสดงแนวคิดของเขาในเรื่อง Competency
ไว้ในบทความชื่อ Testing for Competence Rather Than Intelligence ว่า
.."IQ (ประกอบด้วยความถนัด หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการความรู้ และความมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ)
ไม้ใช่ตัวชี้วัด ที่ดีของผลงาน และความสําเร็จโดยรวม
แต่ Competency กลับเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมาย ความสําเร็จ ในงานได้ดีกว่า"
ซึ่งสะท้อน ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
"ผู้ที่ทํางานเก่ง" มิได้หมายถึง "ผู้ที่เรียนเก่ง"
แต่ผู้ที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้หลักการ หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเองนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนทํา จึงจะกล่าวได้ว่า บุคคลผู้นั้นมี Competency





David C. McClelland ได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบของ Competency ไว้ดังนี้
• Skill : สิ่งที่บุคคลกระทําได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจําจนเกิดความชํานาญ เช่น ทักษะของหมอฟัน ในการอุดฟัน โดยไม้ทําให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาทหรือเจ็บ
• Knowledge : ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น
• Self-Concept : ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือ สิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น Self-Confidence คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เป็นต้น
• Traits : บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักกีฬาที่ดี เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น เช่น เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือและ ไว้วางใจได้ หรือเขามีลักษณะเป็นผู้นํา เป็นต้น
• Motives : แรงจูงใจ หรือ แรงขับภายใน หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะส่งผลกระทบต่อการกระทำ เช่น เป็นคนที่มีความต้องการผลสำเร็จ การกระทำสิ่งต่าง ๆ จึงออกมาในลักษณะของการมุ่งไปสู่ความสำเร็จตลอดเวลา เช่น บุคคลที่มุ่งผลสําเร็จ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และพยายามทํางานสําเร็จ ตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา

องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนข้างต้นนี้ ได้กลายมาเป็นแนวทางในการกําหนด "นิยาม" หรือ "ความหมาย" ของ ตํารา Competency มากมาย




องค์ประกอบของ Competency ถ้าแบ่งตามความยาก-ง่ายของการพัฒนา

ส่วน ที่เป็น Knowledge (ความรู้) และ Skills (ทักษะ) นั้น ถือว่าเป็นส่วนที่คนแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษา ค้นคว้า (ทําให้เกิดความรู้ – Knowledge) และ ฝึกฝนปฏิบัติ (ทําให้เกิดทักษะ – Skills) ซึ่งในส่วนนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า "Hard Skills"

ในขณะที่องค์ประกอบส่วนที่เหลือ คือ Self-Concepts (ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) รวมทั้ง Trait (บุคลิกลักษณะประจําของแต่ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจ หรือ แรงขับภายในแต่ละบุคคล) เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ้อนอยู่ภายในตัวบุคคล และในส่วนนี้ นักวิชาการบางท่านเรียกว่า "Soft Skills" เช่น ภาวะผู้นํา (Leadership) ความอดทนต่อความกดดัน (Stress Tolerance) เป็นต้น





หลายหน่วยงานจึงพยายามหาแนวทางในการพัฒนาคนและองค์กรตามแนวคิด Competency

ซึ่งส่วนใหญ่นั้น ยังพัฒนาเพียงระดับ Hard-Skills คือเน้นที่การพัฒนาความรู้และทักษะ

แต่น้อยนักที่จะสามารถพัฒนา Soft-Skills ได้ หนอ



ผมว่า เครื่องมือที่ดีที่สุด ที่จะใช้พัฒนา Soft Skills Competencies ได้นั้น

คือ ปัญญาญาณ หนอ




บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรม



ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทำให้เข้าใจชัดเจนนะคะ

แปลว่าเราต้องสร้างองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อของ competency ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กให้ได้

ซึ่งมันทำยาก เราพบว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสู้งานหนัก เป็นปัญหาใหญ่

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ปัญญาญาณด้วยครับ