ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (21)

"แต่แล้วหลังจากช่วงนั้นมาอีกระยะหนึ่งฉันก็ได้สังเกตเห็นว่า บรรดา สมาชิกของสภามหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งออกแบบเครื่องแต่งกายของสมาชิกสภาฯ ให้ดูแล้วคล้ายครุยของบัณฑิตปริญญาเอก โดยที่บริเวณแขนทั้งสองข้างมีขีดอยู่สามขีด

ฉันจึงรู้ความจริงว่าแม้บรรดากรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้ง ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่างก็มีปมด้อย โดยที่คิดว่าในบรรยากาศของพิธีการ ตัวเองก็ยังด้อยกว่าบัณฑิตหลายคน รวมทั้งบางคนด้อยกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งๆ ที่หลักธรรมได้ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า ภายในวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ไม่ควรนำตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หากควรมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

จากสภาพดังกล่าวทำให้รู้ว่า แม้บุคคลผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยก็ยังมีปมด้อย แทนที่จะเข้าไปบริหารด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความภาคภูมิใจในตัวเอง แล้วอย่างนี้จะให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมีความซื่อสัตย์ และมั่นคงในตัวเองได้อย่างไร"

...เธอที่รักทุกคน ฉันว่าเราแต่ละคนที่เกิดมาสู่โลก ต่างก็อยู่บนวิถีทางของการศึกษาต่อทั้งนั้น ส่วนการเข้าไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเพียงสิ่งสมมติ ถ้าเราขืนเข้าไปหลงยึดติดอยู่กับมัน ก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนาเอามากๆ "

จากบทความ "ฉันอยากศึกษาต่อ ?" ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ผู้รวบรวมวาทะ เห็นว่า บทความนี้แสดงให้เห็นแก่นแท้และเปลือกที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)