เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ (ตอน 2) แนวทางการดำเนินงาน

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์รัฐลุยเซียนา ดำเนินงานภายใต้แนวคิดลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน และ เพื่อการใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเรือนจำฯ จะเป็นผู้การดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรด้วยตนเอง มีการว่าจ้างผู้ต้องขังทำงาน การอบรมความรู้ ทักษะ ในการทำงาน และ นิสัยรักการทำงานให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นงานที่ไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับภาคเอกชน และท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของความซื่อสัตย์ในการทำงาน และ คุณภาพงานที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับธุรกิจในภาคเอกชน...............................


ความเห็น (2)

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์อร วรรณดา