โครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๘

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแก่พระนักศึกษา/นักศึกษาชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน มีพระนักศึกษา/นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จากวิทยาเขตร้อยเอ็ด ๑๐๙ รูป/คน และจากวิทยาเขตต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ รูป/คน

ในการนี้พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ได้ตรวจเยี่ยมพระนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐานด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิชาการและมีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สมดังศาสนสุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์"

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น คือมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคาดหวังว่าเมื่อพระนักศึกษา/นักศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแล้ว จะทำให้สามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเอาชนะจิตใจตนเองพร้อมอุปสรรคทั้งหลายได้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)