๑๒๒. การวัดและประเมินผล ๑๐ : วิธีการประเมินด้วยการสอบปากเปล่า / การพูดคุย


บันทึกที่ ๑๒๒ การวัดและประเมินผล ๑๐ : วิธีการประเมินด้วยการสอบปากเปล่า / การพูดคุย


การสอบปากเปล่า

........สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็น เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงสามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไข ความคิดกันได้ มีข้อที่พึงระวัง คือ อย่าเพิ่งขัดความคิดขณะที่ผู้เรียนกำลังพูด

........เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (๒๕๕๐) กล่าวว่า การสอบปากเปล่า เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่ผู้สอนจะต้องเตรียมคำถามให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดโดยการพูดปากเปล่า ซึ่งมีข้อดีว่าผู้สอนสามารถใช้คำถามเสริม เพิ่มเติมได้ แต่จะร้องมีเกณฑ์แยกระหว่างเนื้อหาสาระและความสามารถด้านการคิดออกจากความสามารถในการใช้คำพูด และควรมีการจดบันทึก เพื่อให้สมารถประเมินผลซ้ำภายหลังได้ ดังตัวอย่าง


การพูดคุย

........สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) การพูดคุย เป็นการสื่อสาร ๒ ทางอีกประเภทหนึ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถดำเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้เพื่อติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

........เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (๒๕๕๐) การพบปะพูดคุยกับผู้เรียนเป็นการนัดพบพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณธรรม เกิดพลังรับผิดชอบในการประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ ดังนั้นผู้สอนและผู้เรียนต้องเปิดใจ พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ตรงตามจุดมุ่งหมายที่นัดพบ มีเวลาเพียงพอ และมีการสรุปผลการพูดคุยไว้เป็นบทเรียนตามจุดมุ่งหมายที่นัดพบ โดยจดบันทึกการพูดคุยลงในแบบฟอร์ม ดังตัวอย่าง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

เอมอร จังศิริพรปกรณ์. การประเมินผลการเรียนรู้ ใน รวมบทความการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่.สุวิมล ว่องวาณิช.
พิมพ์ครั้งที่๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๐.

หมายเลขบันทึก: 589446เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2015 15:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 เมษายน 2015 07:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

น่าสนใจมาก

ผมใช้การบันทึกเสียงควบไปด้วยครับ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ดร.ขจิต

ที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี