๑๒๒. การวัดและประเมินผล ๑๐ : วิธีการประเมินด้วยการสอบปากเปล่า / การพูดคุย

บันทึกที่ ๑๒๒ การวัดและประเมินผล ๑๐ : วิธีการประเมินด้วยการสอบปากเปล่า / การพูดคุย


การสอบปากเปล่า

........สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็น เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงสามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไข ความคิดกันได้ มีข้อที่พึงระวัง คือ อย่าเพิ่งขัดความคิดขณะที่ผู้เรียนกำลังพูด

........เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (๒๕๕๐) กล่าวว่า การสอบปากเปล่า เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่ผู้สอนจะต้องเตรียมคำถามให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดโดยการพูดปากเปล่า ซึ่งมีข้อดีว่าผู้สอนสามารถใช้คำถามเสริม เพิ่มเติมได้ แต่จะร้องมีเกณฑ์แยกระหว่างเนื้อหาสาระและความสามารถด้านการคิดออกจากความสามารถในการใช้คำพูด และควรมีการจดบันทึก เพื่อให้สมารถประเมินผลซ้ำภายหลังได้ ดังตัวอย่าง


การพูดคุย

........สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) การพูดคุย เป็นการสื่อสาร ๒ ทางอีกประเภทหนึ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถดำเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้เพื่อติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

........เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (๒๕๕๐) การพบปะพูดคุยกับผู้เรียนเป็นการนัดพบพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณธรรม เกิดพลังรับผิดชอบในการประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ ดังนั้นผู้สอนและผู้เรียนต้องเปิดใจ พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ตรงตามจุดมุ่งหมายที่นัดพบ มีเวลาเพียงพอ และมีการสรุปผลการพูดคุยไว้เป็นบทเรียนตามจุดมุ่งหมายที่นัดพบ โดยจดบันทึกการพูดคุยลงในแบบฟอร์ม ดังตัวอย่าง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

เอมอร จังศิริพรปกรณ์. การประเมินผลการเรียนรู้ ใน รวมบทความการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่.สุวิมล ว่องวาณิช.
พิมพ์ครั้งที่๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๐.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวัดและประเมินผลความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ผมใช้การบันทึกเสียงควบไปด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ดร.ขจิต

ที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ GD