๑๒๑. การวัดและประเมินผล ๙ : การสังเกตพฤติกรรม / แบบสังเกต (Observation)


บันทึกที่ ๑๒๑ การวัดและประเมินผล ๙ : การสังเกตพฤติกรรม / แบบสังเกต (Observation)

การสังเกตพฤติกรรม/แบบสังเกต

........ชวาล แพรัตกุล (๒๕๕๒ : ๕๕) กล่าวว่า การสังเกต(Observation) เครื่องวัดชนิดนี้ใช้ตาและหูเป็นเครื่องมือที่สำคัญ จะต้องดูและฟังครบ ๕ ประการ ต่อไปนี้

๑) จำกัดการ ดู ฟัง เฉพาะเรื่องๆไป

๒) ดูอย่างมีวัตถุประสงค์

๓) ดูอย่างพินิจพิเคราะห์ จนสามารถเห็นรายละเอียดในเรื่องนั้น มิใช่ดูผิวเผิน

๔) ดูเสร็จแล้ว บันทึกไว้ในสมองหรือในกระดาษ

๕) ผู้สังเกตมักใช้ Checklist หรือ แบบอื่นควบคู่ด้วยเสมอ

........การสังเกตนั้นดูทั้งต่อหน้าและแอบดู เครื่องมือนี้ดีตรงที่ครูไม่ต้องลงทุนหรือตระเตรียมอะไรมาก ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกชาติทุกภาษา ดูเห็นทั่วทั้งตัวเด็กและจะดูนานติดต่อกันเท่าไรก็ได้ ความสำคัญอยู่ที่ตั้งใจค้นหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ หยั่งใจเด็กให้ถูก บันทึกให้ตรงตามที่เห็น เมื่อเห็นจนตระหนักชัดจึงค่อยแปลลงสรุปว่าเด็กแสดงอย่างนั้นก็เพราะเหตุนั้นๆ การสังเกตที่ดีต้องตรวจสอบด้วยเครื่องมืออื่นประกอบเพื่อให้ได้ผลที่เชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น...ถ้าจะใช้วิธีสังเกตเป็นเครื่องมือวัดครูต้องหมั่นสังเกตบ่อยๆและอย่าให้เจ้าตัวรู้จึงจะดี

........บุญชม ศรีสะอาด กล่าวว่า การสังเกต (Observation) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน สามารถทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ อาจไม่มีรูปแบบที่ตายตัว อาจเป็นแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ จึงจัดว่าเป็นการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal) การสังเกตช่วยให้ทราบผลการเรียนการสอนทันที และมีจุดเด่นที่สำคัญคือช่วยครูผู้สอนได้แก้ไขสถานการณ์ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีสอนได้อย่างทันการช่วยให้การสอนมีคุณภาพปละประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนสามารถทราบผลการเรียนการสอนโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติ (วิธีการ) และผลงาน เป็นสำคัญ

........สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) ได้กล่าวว่า การสังเกตพฤติกรรมเป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งทำได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึกเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้งเพื่อขจัดความลำเอียง

........แบบสังเกตเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ครูผู้สอนใช้ในการสังเกตผู้เรียนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสังเกตของครูผู้สอน การสังเกตที่ให้ผลเชื่อถือได้นั้นผู้สอนต้องสังเกตทีละคน ระบุพฤติกรรมที่สังเกตได้ชัดแจน จัดเวลาสังเกตให้เป็นระบบ สังเกตซ้ำๆกันหลายช่วงเวลา ถ้าจะให้เชื่อถือได้สูงควรมีผู้สังเกต ๒ คน สังเกตผู้เรียนคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน หรือผู้สอนสังเกตผู้เรียนทีละคนแล้วบันทึกการสังเกตไว้


ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

วัน........เดือน..............................พ.ศ. ........ที่สังเกต ผู้สังเกต.............................................

สาระการเรียนรู้........................................................ เวลา................................................

ชื่อผู้เรียน...............................................................................................................................

ผู้เรียนกำลังทำอะไร.............................................................................................................

ผู้เรียนอยู่กับใครขณะที่สังเกต ............................................................................................

พฤติกรรมของผู้เรียนทีสังเกตพบบ่อยๆคือ...........................................................................


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ชวาล แพรัตกุล. เทคนิคการวัดผล. ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๒.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

www.watpon.com/boonchom/13.doc

หมายเลขบันทึก: 589445เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2015 15:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2015 15:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ GD

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี