​หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวปฏิรูป ของ มอ.


เช้าวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผมไปร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวาระแจ้งเพื่อทราบมีเรื่อง รายงานการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป ซึ่งอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ผมขอเพิ่มข้อมูลว่า หลักสูตรนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น Community-Based Curriculum รับนักศึกษาจากท้องถิ่น โดยมีผู้นำท้องถิ่นร่วมกำกับดูแลโครงการ และมีการฝึกงานในท้องถิ่น ๑ ปี เป้าหมายสำคัญยิ่งได้กล่าวไว้ในเอกสารแล้ว คือให้นักศึกษาและบัณฑิต ร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น รูปแบบการเรียนรู้จึงเป็น Transformative Learning

การจัดหลักสูตรนี้ จึงเป็นทั้ง Instructional Reform และ Institutional Reform ไปพร้อมๆ กัน


วิจารณ์ พานิช

๑๕ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่า เขาจะเปิดนักศึกษากันเมื่อไหรครับ และคุณสมบัติยังไงบ้างครับ
แล้วเขาจะรับบุคคลากรสาธารณสุขไหมครับ
ขอบคุณครับ