ทำบุญ

วันที่ 22 เมษายน 2558 พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับญาติพี่น้องได้ร่วมกันทำบุญ ณ บ้านโนนสง่า ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อมสำหรับการทำบุญ

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อ แม่ และญาติ ๆ ที่เสียชีวิตไป สำหรับการทำบุญของท่านและญาติ ๆ นั้นได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมานานหลายปีแล้วโดยให้กำหนดเอาหลังเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นการทำบุญพร้อมกับได้ถือโอกาสรวมญาติ ๆ


ิธีสรงน้ำขอพรจากพระราชธรรมานุวัตร

นอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้มาทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกันด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการสรงน้ำขอพรจากพระราชธรรมานุวัตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองให้ครอบครัวด้วย.


ารถวายภัตตาหารเพลแด่พระราชธรรมานุวัตรและพระสงฆ์ที่นิมนต์ในพิธีทำบุญ


ลังจากนั้นบรรดาญาติ ๆ ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)