โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข : 3

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2558 ณ วัดหลวงสุมัคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย งานฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดและห้องเรียนศรีสะเกษ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 : กิจกรรมที่ 3 ขึ้้น

โดยมีนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีการพิธีบวชชีพราหมณ์เพื่อปฏิบัติธรรม โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) วัดซำตาโตง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูจารุธรรมพิมล (พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และจากพระครูบุญสถิตย์ (อ.บุญยัง) สวนปฏิบัติธรรมดอนแก้ว-ห้วยวะ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษอนึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจตนเองสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ตระหนักถึงคุณธรรม ความดีงามในชีวิตสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมบำเพ็ญทาง รักษาศีล และเจริญภาวนา

4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)