งานวิจัย สมัยเป็นนิสิตฝึกสอน : การสอนให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถตีระนาดเอกเพลงลาวเสียงเทียนได้

mr.thankyou
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานเก่าเล่าใหม่อีกชิ้นหนึ่งซึ่งภูมิใจมาก ภาษาบ้าน ๆ ของงานนี้คือสอนคนหูหนวกให้ตีระนาดเอกได้.......

ชื่อวิจัย การพัฒนาทักษะการตีระนาดเอก ของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/พิเศษ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยใช้สื่อPowerPoint

ผู้วิจัย นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ­ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสิพันธุ์ แข็งขัน

ปีการศึกษา2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อสร้างสื่อ PowerPoint ในการเรียนตีระนาดเอก สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 / พิเศษ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 2) เพื่อใช้สื่อ PowerPoint พัฒนาทักษะการตีระนาดเอก ของนักเรียนที่บกพร่องทางการ ได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิเศษ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 / พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ที่เรียนวิชาดนตรีไทย (ระนาดเอก) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อ PowerPoint เรื่อง การตีระนาดเอกเพลง ลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น 2) แบบบันทึกการสังเกต

ผลการวิจัย 1) ได้สื่อ PowerPoint ในการเรียนตีระนาดเอก สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 / พิเศษ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีรายละเอียดประกอบด้วย ประการแรก มีการนำเสนอมโนทัศน์ของโครงสร้างเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น ประการที่สอง มีการนำเสนอในรูปแบบคาราโอเกะสำหรับร้องโน้ตและตบจังหวะ รวมถึงสาธิตการตีระนาดเอกเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น ทีละ 4 ห้องเพลง และประการที่สาม มีการนำเสนอการสาธิตการตีระนาดเอกเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น ทั้งเพลง 2) หลังจากเรียนด้วยสื่อ PowerPoint ทักษะการตีระนาดเอกของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิเศษ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการพัฒนามากขึ้นกว่าก่อนเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Philosophy-Love-of-knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ