โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.39 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำประยุกต์และจัดประกวดร้องเพลง ประจำปีงบประมาณ 2558

ในการนี้มีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานถึงรายละเอียดของโครงการฯ นี้ว่า ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณฯ ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพันธกิจหลัก 4 ประการด้วยกันคือ การให้การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำประยุกต์และจัดประกวดร้องเพลง ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นอีกโครงการหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่ออนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านและการร้องเพลง รวมถึงให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเล่นดนตรีและการร้องเพลงให้เกิดความสำราญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียนและนำไปสร้างาน สร้างรายได้ในอนาคต ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงชาย 12 คน หญิง 18 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ประเภทประชาชนทั่วไป

2. ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รูปแบบการจัดกิจกรรมมีดังนี้

1. วันที่ 8 เมษายน 2558 จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หมอลำ รอบคัดเลือก ชาย หญิง ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. วันที่ 9 เมษายน 2558 รอบชิงชนะเลิศ และจัดให้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดร้อยเอ็ด

หลังจากที่ประธานได้เปิดโครงการฯ แล้วมีการประกวดฯ ตามกำหนดการต่อไป.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)