UKM-8 : People Mapping กลุ่มที่ 1-4 (4) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

(4) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ) 

  - การเปิดใจคุยจะก่อให้เกิดความร่วมมือ (3/4) (กชธมน วงศ์คำ)

  - เปิดใจเรียนรู้ (2/3) (นิรันดร์ จินดานาค)

  - Best Practice มาแลกเปลี่ยน (7/4) (เมตตา ชุมอินทร์)

  - การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นความร่วมมือและยอมรับจากผู้มีส่วนได้-เสีย (8/2) (จริยา ปัญญา)

  - บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี (2/1) (สายใจ ชุปวา)

  - ทีมงานที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (1/1) (รังสรรค์ เนียมสนิท)

  - รับฟังความคิดเห็น/การระดมความคิด (8/2) (จริยา ปัญญา)

  - การให้โอกาสคน ไม่ด่วนตัดสินและเชื่อมันว่าคนพัฒนาได้มีความอดทนที่จะพัฒนาคน (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

  - การร่วมมือกับองค์กรภายนอก (4/2) (พัชราภา อินทร์ชลิต)

  - การมีส่วนร่วม (2/3) (นิรันดร์ จินดานาค)

  - บริหารงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (2/4) (นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์)

  - การให้ความร่วมมือ (4/1) (ภาวดี ภักดี)

  - เปิดโอกาสให้ทุกคนทำงานที่ตัวเองสนใจ (5/2) (อัสนี ปราจีนบูรวรรณ์)

  - ความร่วมมือของทุกคณะ (5/4) (อังคณา อังกสิทธิ์)

  - มีทีมงานที่ดี (8/1) (จินตนา ศิริวัฒนโชค)

  - กลุ่มทำงานมีส่วนร่วมคิด (8/2) (จริยา ปัญญา)

  - การเลือกทีมงานที่เหมาะสม (6/1) (ชยากานต์ เรืองสุวรรณ)

  - ความสามัคคียามมีภัย (5/1) (เสถียร แป้นเหลือ)

  - ให้โอกาสและเวทีแสดงออก (7/1) (กนกวรรณ กิตตินิยม)

  - ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (4/2) (พัชราภา อินทร์ชลิต)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#people#mapping#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58869, เขียน: 12 Nov 2006 @ 14:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

^__* ขอบพระคุณค่ะ