องค์การ Unicef ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็กฯ ในกรุงเทพมหานคร

               " ข้าพเจ้าตระหนักดีว่างานนี้เป้นงานใหญ่ งานใหม่และเป็นงานที่ยุ่งยาก เพราะมิใช่เรื่องของการศาลเท่านั้น แต่หากมีความสัมพันธ์กับปัญหาการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนอยู่ด้วย "


               สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครในครั้งก่อน โรงเรียนวัดโพธินิมิตรจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในโรงเรียนระดับโรงเรียน และได้จัดให้มีการประชุมกรรมการ ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยมีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และภารกิจ ร่วมกันวางแผนกำหนดมาตรการป้องกัน และสร้างความเข้าใจอันก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการฯ http://gotoknow.org/blog/chuanpis/5100 และhttp://gotoknow.org/blog/chuanpis/51271
              โรงเรียนวัดโพธินิมิตรเป็นหนึ่งใน ๑๗ โรงเรียนของ ๒๐ เขตนำร่องในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการร้องขอให้คัดเลือกผู้แทนโรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการโครงสร้างและประสานงานเครือข่ายฯของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef)
              เริ่มการสัมมนาโดย ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา การบรรยายในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "ชุมชนเข้มแข็งสร้างพลังแผ่นดิน" และ " กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกับเครือข่ายชุมชนฯ" โดย นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ฝ่ายวิชาการ)
               ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารสัมพันธภาพระหว่างอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนฯ" โดยวิทยากรด้านจิตวิทยาจาก กรมพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เสร็จแล้วจัดให้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวในชุมชนตลอดจนแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการอบรมเวลา ๑๖.๓๐ น.
               การสัมมนาครั้งนี้เน้นการต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ครอบครัวชุมชน องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ การป้องกัน แก้ไข บำบัด เยียวยา และฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ มีใจความตอนหนึ่งดังที่ได้อัญเชิญมาไว้ในเบื้องต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 58868, เขียน: 12 Nov 2006 @ 14:14 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)