การประชุมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นระยะที่ ๒ ที่จ.สุรินทร์

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ในเครือข่ายภาคีของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สถาบันสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา สพป.สุรินทร์(เขต ๑) สพม.สุรินทร์(เขต ๓๓) กศน.อำเภอศรีขรภูมิ พมจ. สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ อบต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี อบต.สลักไต มูลนิธิขวัญชุมชน มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นต้น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม ดร.เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ รศ.ประภาภัทร นิยม ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คุณวราภรณ์ หลวงมณี เป็นต้น สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ รร.สุรินทร์มาเจสติก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายนที่ผ่านมา เพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนดังกล่าว

โครงการในระยะที่ ๒ นี้ได้ดำเนินการขยายผลจากระยะที่ ๑ (๒๕๕๑-๒๕๕๕) เข้าสู่ช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่อปท.ให้ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว ด้วยการนำประสบการณ์มาพัฒนาเป็นหลักสูตรนักถักทอชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการทำงานเป็นทีมและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคอื่นๆ ในการสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลไกการจัดการตนเองชองชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย ๔๐ อปท. คือสุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และกระบี่ นอกเหนือจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วในช่วงที่ ๑ จำนวน ๖๙ แห่ง ใน ๔ ภาค

กระบวนการสำคัญของสรส.ในการพัฒนานักถักทอชุมชนนี้ ได้มีการติดตาม ประเมิน นิเทศ เพื่อรับทราบสถานการณ์และบริบทการทำงานของพื้นที่จากผู้บริหารและนักถักทอ และในขณะเดียวกัน เพื่อการนำความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งพาวิเคราะห์ทุนเดิม เพื่อต่อยอดงานจากทุนในพื้นที่ รวมทั้งการเชื่อมประสานพูดคุยระหว่างนักถักทอกับนายกอบต./ปลัดอบต.สภาอบต.และภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการสาธิตและให้คำปรึกษาในการจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วม สู่การสาธิตการจัดเวทีผู้ปกครองและแกนนำเยาวชน


ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนอบต.ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและเยาวชนใน ๔ ตำบล คือ

* ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์(นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร) และคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอบทบาทของเทศบาลต่อความก้าวหน้าของการดำเนินการในพี้นที่

* หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.หนองอียอ ( นายสมเกียรติ สาระ)และคณะ จากตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันนำเสนอการสร้างแหล่งเรียนรู้บ้านดิน เพื่อพัฒนาอาชีพและภาวะผู้นำของเด็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น

* หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นางจินตนา แกล้วกล้า)และคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการในพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเยาวชนตำบลหนองสนิท

* นายกอบต.เมืองลีง(นายประเสริฐ สุขจิต) และคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอบทบาทของอบต.ในการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยโครงงานเด็กแว๊นวัยโจ๋กลับใจสร้างสรรค์ชุมชน

ประสบการณ์ที่อบต.และคณะ(รวมเยาวชน)ได้ร่วมกันนำเสนอ ได้สะท้อนความมุ่งมั่นของนักถักทอชุมชนที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้พัฒนาตนเองบนความมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะพึ่งพากันและกัน และบูรณาการสู่ความยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญในความอยู่รอดของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ได้ร่วมกันแสดงความเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการในมิติขององค์รวมและปัจเจกบุคคล เช่น การบูรณาการการเรียนรู้นอกโรงเรียนสู่หลักสูตรสาระวิชาในโรงเรียน การนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปลูกฝังเยาวชนในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ถูกต้องจนเป็นอุปนิสัย การสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนเพื่อขยายผลงานจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นต้น


............................................................................................................................................

ภาพจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่อย่างรู้เท่าทันความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้พี่ใหญ่ เดินทางเพื่อทำงานสำหรับสังคมมากๆๆ เลยนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ อากาศร้อนๆๆ ...... มีความสุข เพื่องาน เพื่อสังคมนะคะ

ขอบคุณค่ะเขียนเมื่อ 

ได้ทำกิจกรรมดีๆ มีคุณค่า เป็นความสุขใจนะคะพี่

เขียนเมื่อ 

เหนื่อยบ้างไหมค่ะกับภาระกิจ ที่ไม่มีวันหยุด ขอชื่นชมเสมอค่ะ คิดถึงค่ะ


เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

กำลังรออ่านบันทึกนี้อยู่พอดี

ชอบใจการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายในสุรินทร์

ไม่ได้พบอาจารย์ รศ ประภาภัทร จากรุ่งอรุณนาน

ท่านยังแข็งแรงมากเลยนะครับ

ขอบคุณมากๆที่บันทึกให้อ่านครับ

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่ใหญ่ ^^

-สวัสดีครับป้าใหญ่..

-ตามมาอ่านเรื่่องราวและเก็บภาพและพรจากแม่อุ้ยไข จอมดวง(อายุ 104 ปี)มาฝากครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย และขอคุณพระศรีรัตนตรัยดลให้คุณพี่ใหญ่สุขภาพแข็งแรง เป็นที่พึ่งของสังคมนะคะ

เขียนเมื่อ 

...ชอบแนวคิดนี้มากครับ
เพราะยืนยันว่าไม่มีที่ใดปราศจากความรู้
และทุกๆ คนๆ ก็สามารถจัดการความรู้ตนเองได้...บนฐานทุนของตนเอง


ขอบพระคุณครับ

  • น้องDr.Ple..ขอบคุณมากค่ะสำหรับภาพสดชื่นงดงามของประเพณีรดน้ำสงกรานต์ ขอให้มีความสุขสันต์ตลอดปีและตลอดไปค่ะ
  • น้องnui...ใช่ค่ะ ได้ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของนักถักทอชุมชน และเยาวชนพร้อมครอบครัว และโรงเรียนที่ร่วมกันดำเนินการในโครงการนี้แล้ว มีความสุขมากๆค่ะ
  • น้องครูหยิน...ขอบคุณภาพครูหยินพร้อมเยาวชนร่วมแรงใจทำงานเกษตรแล้ว ชื่นชมค่ะ
  • น้องดร.ขจิต...ขอบคุณมากค่ะที่เห็น ประโยชน์จากเรื่องเล่านี้ พวกเราอยากให้ชุมชน เหล่านี้เป็นแบบอย่างในการเป็นแกนนำในการพัฒนาเยาวชน อย่างมีส่วนร่วมเช่นนี้ค่ะ
  • น้องณัฐพัชร์...ขอบคุณสำหรับภาพกระเช้ากุหลาบสวย พร้อมคำอวยพรปีใหม่ไทย ขอให้น้องมีความสุขมากๆเช่นกันค่ะ
  • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ขอบคุณมากค่ะสำหรับภาพรดน้ำขอพรแม่อุ๊ยไขที่อบอุ่นด้วยความเคารพรักของครอบครัวเช่นนี้
  • น้องมนัสดา..ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเรื่องเล่าเพื่อการพัฒนาเยาวชนเช่นนี้
  • น้องใบบุญ...ขอบคุณมากค่ะสำหรับพรปีใหม่ไทย ขอให้น้องและครอบครัวประสบสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะ
  • น้องแผ่นดิน...ขอบคุณมากค่ะที่มาสนับสนุนการดำเนินการของเราในเรื่องนี้