ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 2) การพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพ

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะที่หลากหลาย และการใช้หลักความรู้ความสามารถ เป็นเกณฑ์การพิจารณา ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นรวมตลอดถึงการกำหนดสายความก้าวหน้าที่ชัดเจน การส่งเสริมการวิจัยและวิชาการ มีการส่งเสริมการวิจัยและวิชาการด้านการราชทัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในการจัดทำโครงการที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงที่จะต้องมีงานวิจัยรองรับ รวมตลอดถึงการวิจัยประเมินผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของการวิจัย .....................


กรมราชทัณฑ์โอคลาโอมา

Ø การพัฒนาพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ

การฝึกอบรมทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

ราชทัณฑ์มืออาชีพเรือนจำ CCA

 • การฝึกอบรมพนักงานราชทัณฑ์พื้นฐาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยและการแก้ไขฟื้นฟู เจ้าพนักงานราชทัณฑ์จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 40 ชั่วโมง จะต่อด้วยการฝึกอบรมพนักงานราชทัณฑ์พื้นฐาน 120 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมเจ้าพนักงานอเมริกัน (ACA)ประกอบด้วย ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ต้องขัง กลยุทธ์การป้องกันตนเอง การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง การปฐมพยาบาล / CPR เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคล ประเด็นทางกฎหมายและสิทธิ ของผู้ต้องขัง การแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุวิกฤติ การควบคุมและรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

ราชทัณฑ์มืออาชีพ

  • เทคนิคการสืบสวนสอบสวน
  • การดำเนินการทางวินัย
  • การใช้อาวุธปืน
  • การป้องกันตนเอง
  • การหาข่าว
  • การควบคุมการจลาจล
  • การเจรจาต่อรอง
  • การป้องกันและระงับเหตุร้าย
  • การดับเพลิงการให้บริการด้านสุขภาพ
  • การสุขาภิบาล
  • ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • การสืบสวนสอบสวน
  • ทักษะการใช้ชีวิต
  • การดูแลช่วยเหลือเหยื่อ เป็นต้น
 • การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
  • การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะที่หลากหลาย และใช้หลักความรู้ความสามารถ เป็นเกณฑ์การพิจารณา ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นรวมตลอดถึงการกำหนดสายความก้าวหน้าที่ชัดเจน

หลักสูตรการป้องกันและระงับเหตุร้าย

......................


หมายเหตุ

 • บทความเรื่อง ราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 62 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3
 • โปรดติดตาม ราชทัณฑ์มืออาชีพ ตอนที่ 3 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้า/ผลตอบแทน ราชทัณฑ์มืออาชีพเป็นตอนต่อไปน่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (2)

ขอบคุณครับอาจารย์ Dr. S.k.

ขอบคุณครับอาจารย์อร วรรณดา