ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 1) ความหมาย คุณลักษณะ และทักษะ

ราชทัณฑ์มืออาชีพ หมายถึง พนักงานราชทัณฑ์ที่ต้องใช้ความรู้เชี่ยวชาญและทักษะพิเศษในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ได้แก่ ความรู้เชี่ยวชาญและทักษะด้านการแก้ไข ความรู้เชี่ยวชาญและทักษะ ด้านการควบคุม โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขัง มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขฟื้นฟูปรับทัศนคติผู้ต้องขังให้มีพัฒนาการในเชิงบวก ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมเพื่อความไว้วางใจของประชาชน .........................

คำว่า "ราชทัณฑ์มืออาชีพ" เป็นคำที่พบโดยทั่วไปในงานราชทัณฑ์ทุกประเทศ มีทั้งที่ เป็นการกล่าวในลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น ราชทัณฑ์มืออาชีพมาเลเซีย กรมราชทัณฑ์มาเลเซียได้กำหนดแนวทางการพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพไว้ในวิสัยทัศน์กรมฯ ความว่า "กรมราชทัณฑ์มาเลเซียเป็นองค์กรมืออาชีพในด้านการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง....." ราชทัณฑ์มืออาชีพสิงค์โปร ได้มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ และยกระดับของความเชี่ยวชาญ หรือราชทัณฑ์มืออาชีพด้านการติดตามดูแลภายหลังพ้นโทษ ราชทัณฑ์มืออาชีพนอร์เวย์ มีการวางแผนพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพตั้งแต่แรกเริ่มเข้าทำงานโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ (Prison staff) จะต้อง ผ่านการศึกษาหลักสูตรสองปีจากสถาบันราชทัณฑ์และผ่านการเรียนวิชากฎหมาย สิทธิมนุษยชน และจริยธรรม ราชทัณฑ์มืออาชีพออสเตรเลียใต้ ได้มีการพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพด้านการเยี่ยมญาติ โดยทุกเรือนจำในออสเตรเลียใต้ได้มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับการจองห้องพัก การนัดหมาย กำหนดวัน เวลา เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของญาติ ราชทัณฑ์มืออาชีพสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพมากที่สุด โดย จะพบว่า ในเว็บไซต์ "กรมราชทัณฑ์ของ USA ทุกมลรัฐ (50 มลรัฐ) ทั้งเรือนจำของรัฐและเรือนจำเอกชน มีการให้ความสำคัญและการพัฒนาพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพที่จะต้องมีทักษะ มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมรักษาความปลอดภัยและด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง มีคุณลักษณะ สำคัญประการหนึ่ง คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) มาใช้ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตในวิชาชีพ มีค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสูงในระดับที่ใกล้เคียงกับเงินเดือนของพนักงานอัยการและศาล โดยมีเป้าหมาย คือ ความไว้วางใจของประชาชน" สำหรับ "ราชทัณฑ์มืออาชีพ" ที่นำเสนอในบทความนี้เป็นการนำเสนอ "ราชทัณฑ์มืออาชีพ" ของกรมราชทัณฑ์มลรัฐโอคลาโอมา USA ทั้งเรือนจำของรัฐ และเรือนจำเอกชน ที่บริหารงานโดยบริษัทราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (CCA) โดยจะเป็นการกล่าวถึง "ราชทัณฑ์มืออาชีพ" ในหัวข้อความหมาย คุณลักษณะ ทักษะ กฎหมายที่รองรับ การพัฒนา และตัวชี้วัดของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ ข้อมูลจากเว็บไชต์ http://www.o-c-p.org/ และเว็บไชต์ http://cca.com/careers โดยสังเขป ดังนี้

Oklahoma Corrections Professionals

ความหมายของราชทัณฑ์มืออาชีพ

ราชทัณฑ์มืออาชีพ หมายถึง พนักงานราชทัณฑ์ที่ทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาในชั้นบังคับโทษจำคุก ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษเฉพาะในการปฏิบัติงาน มีความเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะช่วยแก้ไขฟื้นฟูปรับทัศนคติผู้ต้องขังให้มีพัฒนาการในเชิงบวก ปกป้องชุมชน ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมเพื่อความไว้วางใจของประชาชน และเป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูง (ข้อมูลจากเว็บไซต์http:// discovercorrections .com/)

ราชทัณฑ์มืออาชีพ หมายถึง พนักงานราชทัณฑ์ที่ต้องใช้ความรู้เชี่ยวชาญและทักษะพิเศษในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ได้แก่ ความรู้เชี่ยวชาญและทักษะด้านการแก้ไข ความรู้เชี่ยวชาญและทักษะ ด้านการควบคุม โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขัง มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขฟื้นฟูปรับทัศนคติผู้ต้องขังให้มีพัฒนาการในเชิงบวก ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมเพื่อความไว้วางใจของประชาชน

Oklahoma Corrections Professionals

 • คุณลักษณะของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ
  • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • ต้องทุ่มเทความเพียรมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการแก้ไข ดูแลผู้กระทำผิด ค้นหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้กระทำผิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีพัฒนาการในเชิงบวก รับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีความปลอดภัย
  • มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
  • เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน
  • มีความตั้งใจที่จะทำงานไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
  • มีมนุษยสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในอาชีพ เป็นต้น
 • ทักษะของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ
  • ทักษะเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง พนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องมีทักษะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง หรือเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไข เป็นการแก้ไขฟื้นฟูผ่านการอบรมความรู้สายสามัญ สายอาชีพ ธรรมศึกษา จริยะศึกษา และทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งจะต้องใช้ทักษะความรู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและโปรแกรมแก้ไขด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ต้องขัง มีทัศนคติในเชิงบวก มีความรู้ ทักษะ อาชีพ สามารถทำงานมีรายได้ระหว่างต้องโทษและนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ รวมตลอดถึงทำให้ง่ายต่อการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
   • การตรวจค้น จู่โจม
   • การปกครองผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย
   • การป้องกันการหลบหนี
   • การใช้อาวุธปืน
   • การป้องกันตนเอง
   • การหาข่าว
   • เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเรือนจำ
   • ค้าของเถื่อน
   • ค้ายาเสพติด
   • ฟอกเงิน
   • ขู่กรรโชก
   • การควบคุมการจลาจล
   • การเจรจาต่อรอง
   • การระงับเหตุร้าย
   • การดับเพลิง และ อื่นๆ

Oklahoma Corrections Professionals

 • การให้บริการด้านสุขภาพ
  • การปฐมพยาบาล
  • การดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย และ อื่นๆ

..........................


หมายเหตุ

 • บทความเรื่อง ราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 62 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3
 • โปรดติดตาม ราชทัณฑ์มืออาชีพ ตอนที่ 2 การพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพ เป็นตอนต่อไป น่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ Dr. S.K.

ขอบคุณมากครับอาจารย์อร วรรณดา