การปรับตัวเข้าสู่ ​Digital Economy

boow ^^
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง และไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy ของตัวเอง

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Digital economy

2.พัฒนาตนเองให้ก้าวทันสังคมดิจิตอลตลอดเวลา

3.มีการเรียนรู้ตลอดเวลา

4.นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน

แหล่งที่มา : http://www.most.go.th/main/index.php/product/sciencetalk/4054-digital-economy-.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ