KM ปีการศึกษา 2557 กลุ่มการเรียนการสอน

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำหรับเก็บข้อมูลการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ มทร.ธัญบุรีความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์


1. บุคลิกภาพและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์


2. เทคนิคการปกครองนักศึกษาในชั้นเรียน


3. การใช้เทคนิควิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมและต้องการจะเรียนรู้


4. อาจารย์ต้องเข้าใจนักศึกษา อาจารย์ต้องทำตัวให้เป็นทั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษา และเป็นที่พึ่งของเด็กได้


5. อาจารย์ต้องจดจำชื่อนักศึกษาให้ได้


6. อาจารย์ติดธุระ ติดประชุม ป่วย ควรแจ้งนักศึกษาไม่ต้องมาเรียนล่วงหน้า


7. อาจารย์ต้องเตรียมตัวมาสอน เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และมี Sheet ประกอบ


8. บางครั้งนักศึกษาพูดคุยกันดัง อาจารย์ไม่ควรเร่งเครื่องขยายเสียง หรือตะโกนแข่ง


9. เทคนิคการช่วยเรียนของนักศึกษาหรือมีปัญหา (ด้วยคำพูด Positive Thinking)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์


10. เปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก Talk Only (พูดเยอะๆ) กลายเป็นให้นักศึกษาอภิปรายให้มากขึ้น


11. อาจารย์ควรหาหนังสือมาอ่านเพื่อเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น


12. ขอแนะนำเว็บไซท์ http://www.gotoknow.org แหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้อาจารย์นำเอาแนวความคิดของหลายๆ ท่านไปใช้งาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น

เขียนเมื่อ 

การโน้มน้าวให้นักศึกษาสนใจการเรียนในห้องเรียน

อาจารย์ประกาศ ทองประไพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรณีนักศึกษาไม่สนใจการเรียนเช่น ใช้โทรศัพท์เล่นไลน์ในห้องเรียน ให้ทำโทษโดยเชิญนักศึกษาออกนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาอื่นทำตาม

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

อาจารย์วีรศักดิ์ หมู่เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างในการควบคุม

อาจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีกิจกรรมเสริมบ้างถ้านักศึกษาเริ่มไม่สนใจบทเรียน เช่นตั้งคำถาม พักเบรก

อาจารย์รำพึง ชัยหลีเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ผู้สอนใช้สมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนมากที่สุด

อาจารย์ชวลิต อินปัญโญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์สานิตย์ดา เตียวต๋อย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร พูดนอกเรื่องเนื้อหาที่สอนบ้าง เช่นงานประกาศต่างๆ คุณธรรม จริยธรรมและข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

อาจารย์ธีระพล เหมือนขาว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ยกตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง เช่น ยกตัวอย่างงานที่รุ่นพี่ทำ จบไปแล้วต้องเจออะไร แก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เพิ่มแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีจุดอ่อน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้

อาจารย์สุมนมาลย์ เนียมหลาง วิศวกรรมวัสดุและโลหการ มี TA ช่วยสอน

สรุป

1.ตั้งกฎเกณฑ์การเรียนในห้องให้ชัดเจนและรัดกุม เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน ห้ามคุย ห้ามหลับ

2.ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและการนำไปใช้ให้ชัดเจนพร้อมยกตัวอย่าง

3. ยกตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง เช่น ยกตัวอย่างงานที่รุ่นพี่ทำ จบไปแล้วต้องเจออะไร แก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

4. พูดนอกเรื่องเนื้อหาที่สอนบ้าง เช่นงานประกาศต่างๆ คุณธรรม จริยธรรมและข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

5. เพิ่มแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีจุดอ่อน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้

6. มีกิจกรรมเสริมบ้างถ้านักศึกษาเริ่มไม่สนใจบทเรียน เช่นตั้งคำถาม พักเบรก ทดสอบท้ายบทเรียน

7. อาจารย์ผู้สอนต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่ ไม่เหวี่ยงและไม่โกรธนักศึกษา

8. ลงโทษจริงตามกฎข้อปฏิบัติที่วางไว้ตั้งแต่ต้น เช่นหักคะแนน เชิญออกนอกห้อง หรือ ออกมาคุยหน้าห้องให้เพื่อนรู้ไปเลย

9. อาจารย์ผู้สอนใช้สมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนมากที่สุด

--------------------------------------

จัดทำโดย กลุ่มการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรธ. 30 มีนาคม 2558

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการแก้ปัญหากรณีนักศึกษาขาดความสนใจในการเรียน

อ.สมรรถชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การใช้ Powerpoint ในการสอน

ภาพนิ่ง, วีดิทัศน์, ของจริง, ชนิดตัวอักษร, การเรียงสไลด์, สีตัวอักษร, พื้นหลัง, การเปลี่ยนสไลด์, เนื้อหา, ลิงค์เชื่อมต่อไปภายนอก

อธิบายการทำงานด้วย Simulator

การยกตัวอย่างที่น่าสนใจ

การใช้ Youtube

อ.สุนีย์ วิศวกรรมสิ่งทอ

แบ่งกลุ่มย่อยวิพากย์เนื้อหา

มีการทดสอบก่อนเข้าชั้นเรียนในบทที่กำลังจะเรียนแล้วอภิปรายแล้วสรุปโดยผู้สอน

อ.เจษฎา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใช้วิธียกตัวอย่าง

อ.บิณฑสัณต์ วิศวกรรมสิ่งทอ

ดู Youtube/สื่อการสอน ให้เห็นภาพจริงเพื่อให้เห็นแนวคิดก่อนการเรียน

กระตุ้นให้มีความอยากคิดโดยเน้นคำถาม

อ.กฤษณ์ วิศวกรรมสิ่งทอ

มีการสอนซ้ำในช่วงฝึกปฎิบัติ

อ.จันทนา วิศวกรรมสิ่งทอ

อนุญาตให้ฟังเพลงในช่วงเวลาฝึกปฏิบัติ

การยกตัวอย่างในธุรกิจที่เกี่ยวกับบทเรียนนั้น

การใช้เหตุการณ์ปัจจุบันมาเป็นคำถาม

อ.ธีระพงษ์ วิศวกรรมสิ่งทอ

ใช้วิธีทำโทษ

อ.พัฒณ์รพี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเรียน

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

การสอดแทรกข่าวสารเหตุการณ์นอกเหนือจากบทเรียน

---------------------------------------------

</span>

จัดทำโดย กลุ่มการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรธ. 30 มีนาคม 2558

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหา : นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขาดทักษะวิธีการออกแบบวงจรพิมพ์ที่ถูกต้อง

โดย กลุ่ม KM ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1. ผศ.ธนะพงศ์นพวงศ์ ณ อยุธยา
2. อ.วิโรจน์พิราจเนน
ชัย
3. อ.บุญฤทธิ์คุ้มเขต

4.
อ.ฉัตรชัยโชคชัย

</span></span>

KM_Electronics_and_Telecom1.pptx

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการเรียนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

จัดทำโดย กลุ่ม KM การเรียนการสอน 3

presentation_methdology_research.ppt

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการเรียนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

ก่อนเรียน

1. เชิญรุ่นพี่ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์มา

แนะนำรุ่นน้องเทคนิคการเรียน

2. อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวก่อนเรียน และเขียน

คำถามที่ไม่เข้าใจ

ระหว่างเรียน

1. ตั้งใจเรียนระหว่างเรียน เช่น ไม่คุย ไม่ใช้อุปกรณ์

สื่อสาร

2. ควรมีการบันทึกข้อมูลระหว่างเรียน

3. ต้องเข้าเรียนทุกครั้ง

4. ให้ประเมินตนเองหลังสอบกลางภาค

5. ให้นักศึกษาเกรดต่ำนั่งเรียนด้านหน้า

6. ห้ามทุจริตในห้องสอบ

หลังเรียน

1. ทบทวนบทเรียน

2. ทำการบ้านทันทีหลังเลิกเรียน และให้ทำด้วยตนเอง

อย่าลอกเพื่อน หากไม่เข้าใจให้ปรึกษาอาจารย์

3. ไม่ลอกคู่มือเฉลย (Solution)

4. ฝีกทำข้อสอบเก่า

5. หากมีปัญหาให้มาปรึกษาอาจารย์ในประเด็นที่ไม่

เข้าใจ

6. วิชาที่ใช้หนังสือ Text Book ให้นักศึกษาใช้เวลา

ศึกษาด้วยตนเอง และทำโน้ตย่อ

7. จัดกลุ่มติว

8. ไม่ควรเก็งข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ

-------------------------------------------------------------

จัดทำโดย กลุ่ม KM การเรียนการสอน 3

เขียนเมื่อ 

ประมวลภาพส่วนหนึ่งของการจัด KM

กลุ่มการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

ณ โรงแรมแคนทารี่ พระนครศรีอยุธยา

</a>

</a>

</a>

</a>

</a>

</a>

</a>

</a>

</a>

เขียนเมื่อ 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

เทคนิคการกระตุ้นนักศึกษาสนใจในการเรียน.pdf

หากท่านใดนำบางส่วนไปใช้แล้ว รบกวนแจ้งด้วยนะครับ ว่ามีผลการทำงานดีขึ้น หรือติดขัดปัญหาอะไร ทางกลุ่มจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

รศ. มานพ ตันตระบัณฑิตย์ ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ วิทยากร

เขียนเมื่อ 

KM_Engineering_RMUTT.pptx เทคนิคการกระตุ้นนักศึกษาสนใจในการเรียนสำหรับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ หากท่านใดใช้งานแล้วอยากจะเพิ่มเติมกรุณาโพสต์ต่อท้าย ผมยินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงใน Version ต่อไปนะครับ

คำสำคัญ (Tags)

#km#engineering#rmutt

หมายเลขบันทึก

587825

เขียน

23 Mar 2015 @ 17:46
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก