ภิกษุณี พหุวัฒนธรรม ใน สังคมชาวพุทธไทยพระภิกษุณี เป็น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นาน เป็นวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นวัฒนธรรมย่อย
ในสังคมชาวพุทธเถรวาท ตามแนวจารีตประเพณี ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีบันทึกไว้ว่า นายนรินทร์ ภาษิต
หรือนายนรินทร์ กลึง ผู้ที่มีชีวิตโลดโผนเคยได้รับราชการเป็นขุนนาง หลังจากที่ได้บวชพระมาแล้ว และยัง
เป็นนายทุนผลิตเหล้าดองยา จนมีทรัพย์สินส่วนเกินของชีวิต ได้ตั้งวัดสำหรับสตรีชื่อว่าวัตรนารีวงศ์ และบวชลูกสาว
ของตน คือ สาระ กับ จงดี เป็นสามเณรี จนเป็นข่าวครึกโครม ในสมัยนั้น นายนรินทร์ กลึงถือเป็นคนแรก ๆ ที่เห็นสังคม
เกิดความไม่เป็นธรรม เขาในฐานะที่เป็นปัญญาชน มีความคิดก้าวหน้า จึงได้ถูกจำคุกถึงหกครั้ง จากแนวคิดที่เกิดขึ้น
จึงเป็นก้าวแรกที่ทำให้เกิดภิกษุณีต่อมา และเริ่มมีภิกษุณีบวชจากต่างประเทศคือ ภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์ ซึ่งเป็นมารดา
ของพระภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ท่านภิกษุณีไปบวชที่ไต้หวัน
ต่อมาขบวนการของภิกษุณีก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ได้ออกบวชเป็นสามเณรี และ ภิกษุณี ที่ประเทศ
ศรีลังกา ได้ฉายาว่า ภิกษุณี ธรรมนันทา ต่อมาก็เกิดการก่อตัวของสตรีที่ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็น ภิกษุณีนันทญาณี แห่ง
นิโรธารามที่จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนจำนวนมาก ไปพร้อม ๆ กับกลุ่ม
คนที่ไม่เห็นด้วย รวมทั้งกลุ่มของพระนักปกครองทั้งหลาย วัฒนธรรมชาวพุทธเถรวาทกระแสหลักมีบริบททางประวัติศาสตร์
ก็คือไม่เคยมีภิกษุณีมาก่อน ได้ให้โอกาสแก่นักบวชชายเท่านั้น รวมสองประการ คือ สิทธิทางกฎหมาย และ วัฒนธรรมหลัก
ทำให้มีกระแสต่อต้าน ไปจนถึงกระแสการยอมรับเป็นอย่างสูง สถานะภิกษุณี จึงไม่มีสิทธิทางกฎหมายยอมรับ แต่ขบวนการ
สตรีชาวพุทธ ก็ได้ดำเนินการต่อไปในการเรียกร้องสิทธิ เนื่องจากยุคปัจจุบันไม่ใช่เหมือนกับยุคที่นายนรินทร์ ภาษิต ที่รวมศูนย์
อำนาจ ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการกระจายอำนาจ ยุคแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงไม่แปลกที่พระภิกษุไทย ได้ให้การ
สนับสนุนในการบวช การออกค่าใช้จ่ายในการบวชที่ประเทศศรีลังกา จึงทำให้ขบวนการพระภิกษุณียังดำเนินต่อไปเพื่อได้ให้
ให้โอกาสสตรีได้ออกบวช จึงเป็นชุมชนทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่น่าจับตามอง เป็นวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการสนับสนุนและคุ้มครอง ตลอดจนเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นผู้ร่วมสนับสนุน..ความคิดนี้..เจ้าค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ภาพนี้..งดงาม..จับใจ...