​โครงการ ถอดบทเรียนแกนนำนักศึกษาอาสาสมัคร ม.อ.


โครงการ ถอดบทเรียนแกนนำนักศึกษาอาสาสมัคร ม.อ.

หลักการและเหตุผล

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ คือ กิจกรรม เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีไปปรับใช้พัฒนาสังคม และพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จนนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

แต่การดำเนินกิจกรรม ต้องมีการถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เนื่องจากการถอดบทเรียนถือเป็นแนวคิดและเครื่องมือในการจัดการความรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทำกิจกรรมออกมา เพื่อยกระดับการทำกิจกรรมให้ดีขึ้น เป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวของนักกิจกรรม ออกมาเป็นบทเรียน ความรู้ที่ชัดแจ้ง ทำให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ (ที่เป็นรูปธรรม) และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการ นำมาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินนโยบายการปลูกฝังจิตวิญญาณในการดำรงชีพอยู่ของนักศึกษา และบุคลากรเพื่อสังคม ด้วยการน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดให้นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 ชม. การส่งเสริมยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรและนักศึกษา ได้กำหนดให้วันมหิดล ซึ่งตรงวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" การนำนโยบายการรอการลงโทษกับนักศึกษาที่ประพฤติผิดทางวินัยโดยให้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนแทนการให้พักการเรียน รวมถึง การกำหนดให้ทุกหลักสูตร บรรจุรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบังคับ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ต่างร่วมกันสร้างบรรยากาศของการดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร

จากรูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้านอาสาสมัครต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ พบว่ายังมีจุดอ่อนในการจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการถอดบทเรียน ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ดังนั้นหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ "ถอดบทเรียนแกนนำนักศึกษาอาสาสมัคร ม.อ." เพื่อยกระดับ และพัฒนานักกิจกรรมจิตอา และงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ดีขึ้น เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้พัฒนานักกิจกรรมให้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินงานครั้งต่อไป ทั้งยังสามารถนำไปขยายผลสู่กลุ่ม หรือผู้นำกิจกรรมรุ่นอื่นต่อไปได้

เป้าหมาย

กลุ่มชมรมนักศึกษามีกลไกในการพัฒนากิจกรรม และระบบจัดการอาสาสมัครที่พร้อมทำให้อาสาสมัครมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพของงานกิจกรรมมีมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • 1.เพื่อให้เกิดการเวที เสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์งานกิจกรรมระหว่างกลุ่มชมรมต่างๆ
 • 2.เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคคล กลุ่ม ชมรม และกิจกรรมงานอาสาสมัคร
 • 3.เพื่อให้อาสาสมัครรู้จักและเข้าใจตัวเอง และผู้อื่นมากขึ้น
 • 4.เพื่อพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้นตามที่ตนเองถนัดและสนใจ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 (โดยมีแผนการดำเนินงานตามเอกสารแนบ)

สถานที่ดำเนินงาน

เกาะลิบง จังหวัดตรัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

หน่วยส่งเสริมงานอสาสมัคร กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มเป้าหมาย

แกนนำกลุ่มนักศึกษา 43 คน

 • 1.แกนนำนักศึกษาจากชมรมฝ่ายบำเพ็ญ จำนวน 15 คน
 • 2.แกนนำนักศึกษาอาสาสมัครทั่วไป จำนวน 13 คน
 • 3.ผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา จำนวน 5 คน
 • 4.ผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ 5 คณะ จำนวน 10 คน

คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน

 • 1.กองกิจการนักศึกษา จำนวน 3 คน
 • 2.มูลนิธิชุมชนสงขลา จำนวน 3 คน
 • 3.สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 1 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ

1. แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนอาสาสมัคร 43 คน

เชิงคุณภาพ

 • 1.นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม งานอาสาสมัครของกลุ่ม/ชมรม ต่างๆ พร้อมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่ม/ชมรมของตัวเองได้
 • 2.เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคคล กลุ่ม ชมรม และกิจกรรมงานอาสาสมัครจนเกิดเป็น เครือข่ายระหว่างบุคคล กลุ่มที่เข้มแข้ง เกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้
 • 3.อาสาสมัครค้นพบศักยภาพของตัวเอง และค้นพบช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องได้
 • 4.แกนนำนักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์การถอดบทเรียน พร้อมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่ม/ชมรมของตัวเองได้

งบประมาณ

 • 1.ค่าอาหารหลักมื้อเที่ยง (2 มื้อ × 50 คน × 120 บาท/คน) 12,000 บาท
 • ค่าอาหารหลักมื้อค่ำ (1 มื้อ × 50 คน × 150 บาท/คน) 7,500 บาท
 • อาหารมื้อเช้า (1 มื้อ × 50 คน × 60 บาท/คน) 3,000 บาท
 • 2.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ × 50 คน × 20 บาท/คน) 2,000 บาท
 • 3.ค่าที่พัก (1 คืน × 50 คน × 150 บาท/คน) 7,500 บาท
 • 4.ค่าโดยสารเรือ และรถ จากฝั่ง - เกาะ – เข้าที่พัก (130 บาท × 50 คน) 6,500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 31,000 บาท


 • การดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนอาสาสมัคร ม.อ.
 • วันที่/เดือน/ปี

  ช่วงเวลา

  กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  วัสดุ/อุปกรณ์

  ผู้รับผิดชอบ

  ขั้นเตรียมการ

  22/1/58

  พบปะพูดคุย ระหว่างทีมวิทยากร/นักศึกษา

  ทำความรู้จัก ความไว้วางใจ ความคุ้นเคย

  ฟลิปชาร์ท

  หน่วยส่งเสริมฯ

  ร่วมออกแบบวางแผนการถอดบทเรียน

  การมีส่วนร่วมคิดวางแผน

  ฟลิปชาร์ท

  หน่วยส่งเสริมฯ

  26/1/58

  แต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย

  แบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

  กระดาษ A4

  หน่วยส่งเสริมฯ

  1-6 ก.พ.58

  พัฒนาโครงการ

  ประมวลแนวคิด แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำเสนอ

  กระดาษ A4

  หน่วยส่งเสริมฯ

  6-10 ก.พ. 58

  ติดต่อประสานงานพื้นที่/รถ/กลุ่มเป้าหมาย

  สำรวจความพร้อมก่อนการลงพื้นที่/ กลุ่มเป้าหมาย

  หน่วยส่งเสริมฯ

  28 ก.พ. 2558

  ขั้นดำเนินการ (28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2558)

  8.30-9.00

  ลงทะเบียน

  รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วม

  หน่วยส่งเสริมฯ

  9.00 -11.00

  ออกเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม

  (พักเบรก)

  ขยายเสียงเคลื่อนที่

  หน่วยส่งเสริมฯ

  11..00-12.00

  กิจกรรมสันทนาการ

  ละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วม/ทำความรู้จักกัน

  ชมรมสอนเด็ก

  12.00–13.00

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  หน่วยส่งเสริมฯ

  13.00-14.00

  -สันทนาการ 5 นาที

  -จับคู่แนะนำตัว 20 นาที(เป็นใคร อยู่ที่ไหน ปัจจุบันเรียนอะไร และกิจกรรมอาสาสมัครที่เคยทำแล้วประทับใจ)

  -เพื่อนแนะนำเพื่อน คนละ 3 นาที จำนวนครั้งละ 10 คน

  เตรียมความพร้อมอาสาสมัครก่อนเริ่มกิจกรรม

  ชมรมสอนเด็ก

  14.00-14.20

  พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ โดย คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ

  จุดชนวนความคิด ความรู้สึก และบรรยากาศก่อนถอดบทเรียน

  กระดาษ A4

  มูลนิธิชุมชนสงขลา

  14.20–16.30

  14.20-14.30

  14.30-15.15

  15.15-15.45

  15.45-17.00

  กิจกรรมถอดบทเรียนผ่านเกมส์ กงล้อสี่ทิศ / (พักเบรก)

  -อธิบายความหมาย 10 นาที

  -แบ่งกลุ่มย่อยตามประเภทสัตว์ทั้ง 4 สรุปจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง และแนวทางแก้ไข กลุ่มละ 5 คน เริ่มด้วยวิเคราะห์ตัวเองลงในกระดาษเอ 4 จากนั้นนำไปรวมกับเพื่อนเป็นความเห็นร่วม 45 นาที.

  -ตัวแทนกลุ่มทั้ง 4 นำเสนอ 30นาที

  -วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกงล้อสี่ทิศเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

  -เพื่อนแนะนำเพื่อน คนละ 3 นาที จำนวนครั้งละ 10 คน

  ทำความรู้จัก และเข้าใจตัวเอง รู้จักคนอื่น เป้าหมายของตัวเอง

  ขยายเสียง

  กระดิ่งสัญญาณเตือน

  มูลนิธิชุมชนสงขลา อ.พิชัย

  17.00-19.30

  รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ชมรม...

  19.30–20.30

  กิจกรรม ความในใจ

  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี บอกความในใจ

  ชมรม...

  1 มี.ค 58

  (ขั้นดำเนินการ)

  08.00–08.30

  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

  ชมรม...

  08.30–08.45

  กิจกรรมสันทนาการ

  เตรียมความพร้อมก่อนการถอดบทเรียน

  ชมรมสอนเด็ก

  08.45–12.00

  08.45-09.15

  09.15-09.30

  09.30-09.45

  09.45-10.45

  10.45-11.15

  11.15-12.00

  ถอดบทเรียนกระบวนการทำกิจกรรมอาสา

  -เพื่อนแนะนำเพื่อน คนละ 3 นาที จำนวนครั้งละ 10 คน

  -ทบทวนเป้าหมายในการทำกิจกรรมอาสาของแต่ละคน แล้วประเมินผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเป้าหมายที่คาดหวัง

  -ช็อปปิ้งผลงานของเพื่อนๆ

  -แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่มค้นหาบทเรียนจากการมาทำกิจกรรมอาสา(รูปแบบที่ดีของงานอาสา-ขั้นเตรียมการ-ขั้นดำเนินการ-ขั้นสรุป/ติดตาม)

  -เวิร์ลคาเฟ่ 2 รอบ

  -สรุปบทเรียนร่วม(รูปแบบที่ดีของงานอาสา)

  - เห็นภาพรวมกระบวนการทำกิจกรรม

  - หาช่องทางพัฒนาจุดดี แก้ไขจุดอ่อน

  ฟลิปชาร์ท

  ขยายเสียง

  มูลนิธิชุมชนสงขลา

  12.00-13.00

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  ชมรมสอนเด็ก

  13.00–14.00

  13.00-13.10

  13.10-13.30

  13.30-14.15

  การพัฒนากลไกสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมสันทนาการ

  -เรียนรู้ปัจจัยกำหนด

  -ร่วมเสนอแนะการพัฒนากลไกร่วมกันระหว่างนักศึกษา กองกิจฯ

  เตรียมความพร้อม

  ร่วมหาแนวทางในการพัฒนากลไกสนับสนุนงานกิจกรรมจิตอาสา

  ฟลิปชาร์ท

  ชมรมสอนเด็ก

  มูลนิธิชุมชนสงขลา

  14.15–14

  .30

  สรุปผลกิจกรรม/เสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม

  โดย อ.สุกรี/คุณชิต สง่ากุลพงศ์

  มูลนิธิชุมชนสงขลา

  14.30–15.00

  กิจกรรมผ่อนคลาย

  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

  ชมรมสอนเด็ก

  15.00

  เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หน่วยส่งเสริมฯ

  หมายเลขบันทึก: 586987เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2015 14:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2015 15:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (3)

  ตามมาเชียร์เลยครับ

  นักศึกษาสะท้อนผลมาว่าเปนอย่างไรบ้างครับพี่

  นักศึกษาเป็นนักศึกษาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ได้ค้นหาตัวตน และเป้าหมายชีวิต และได้ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีน ที่ขึ้นรถผิดคัน 6 คน 2 ใน 6 ขอไปด้วย 1 ใน 6 ขอกลับ อีก 2 เฉยๆ สุดท้ายให้ประสานกับทีมที่เขาตั้งใจจะไป ลงความเห็นขอไปด้วยกับทีมลิบง เด็กจีนโดยเฉพาะคนที่จะไม่ไปด้วยสะท้อนว่าเป็นความโชคดี ที่ขึ้นรถผิดคัน ตอนนี้ได้ตั้งกลุ่มที่ไปลิบงในเฟซแล้วครับท่านอ.ขจิต ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจครับ

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี