ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถามที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1


<table cellspacing="0" cellpadding="0">

</table> </span></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ชื่อการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถามที่

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโรงเรียนบ้านกะลาพอ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ชื่อผู้รายงานนางสาวอารีจันทร์ศรี

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ตำแหน่งครูชำนาญการ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> หน่วยงานโ รงเรียนบ้านกะลาพอ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ปีที่ศึกษา2557

</p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> บทคัดย่อ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-indent: 36pt;"> การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านกะลาพอ ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถาม

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-indent: 36pt;"> ประชากรกลุ่มทดลองเป็นเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่
1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557ของโรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี 1 ห้องเรียน จำนวน 14 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มแบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสอนโดยให้ได้รับประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถาม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test)

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ผลการศึกษาพบว่า

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโรงเรียนบ้านกะลาพอ หลังได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถาม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01

</p>

หมายเลขบันทึก: 586955เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2015 01:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2015 01:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี