อาชีพที่แนะนำ กิจกรรมบำบัด

อาชีพที่แนะนำ....กิจกรรมบำบัด

สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บนี้ สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาคณะที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพที่สนใจ บทความนี้จะขอแนะนำคณะที่หลายคนยังไม่รู้จักและเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ แต่ในประเทศไทยกลับยังขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอนำเสนออาชีพ นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapy) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 ว่าเป็นอาชีพที่ทำแล้วมีความสุขมากที่สุดโดยพิจารณาจากรายได้ ความเครียด การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (ที่มาการจัดอันดับ: http://www.careercast.com/slide/best-jobs-2014-9-occupational-therapist)

กิจกรรมบำบัดคืออะไร ???

นักกิจกรรมบำบัดนั้นจะทำงานกับผู้ที่มีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตซึ่งพบได้ในทุกช่วงวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พัฒนาการและการเรียนรู้ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยนำกิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆมาเป็นวิธีการบำบัดที่เหมาะสม โดยสถานที่ในการรับบริการจากนักกิจกรรมบำบัดได้แก่ โรงพยาบาล ชุมชน สถานีอนามัย โรงเรียน หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นต้น

งานกิจกรรมบำบัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายเด็ก สูงอายุ กาย จิตสังคม

ฝ่ายเด็กจะให้บริการด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัยที่ควรจะเป็น เช่น เด็กสมองพิการ เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ และพฤติกรรม เด็กพิการทางร่างกาย เด็กพิการซ้ำซ้อน เด็กที่มีการเรียนรู้ช้า เด็กดาวน์ซินโดรม มีการดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อช่วยให้เด็กสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันต่อไปได้

ฝ่ายกายนั้นจะเน้นการฟื้นฟู ฝึกการทำงานและฝึกทักษะของร่างกายในส่วนต่างๆ และออกแบบอุปกรณ์ให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันของตนได้ตามบทบาท ตามศักยภาพที่ตนยังคงเหลืออยู่เช่นกลุ่มผู้รับบริการที่มีปัญหาระบบโครงสร้างของร่างกายและกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคทางระบบประสาท กลุ่มผู้รับบริการที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนหรือมือ และในกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและเมตาบอลิซึมของร่างกาย

ผู้สูงอายุ กิจกรรมบำบัดจะมีบทบาทในส่วนจิตใจ สังคม อารมณ์ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว การรับความรู้สึก การเรียนรู้ ความเข้าใจ ทำให้สูญเสียหน้าที่หรือยากลำบากในการดำเนินชีวิตสาเหตุมาจากโรค อุบัติเหตุ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองตามความสามารถที่มีอยู่โดยการฝึกทำกิจวัตร ดัดแปลงอุปกรณ์ ปรับสภาพบ้านหรือสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

จิตสังคม ผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์และจิตสังคมเนื่องมาจากโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ เช่น มีอารมณ์แปรปรวน โรคจิตเภท ติดสารเสพติด เครียด มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไป นักกิจกรรมบำบัดจะรักษาและฟื้นฟูเพื่อเตรียมพร้อมให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้และเหมาะสมกับบทบาทของผู้รับบริการ (ที่มา:http://www.otat.org/index.php?lay=show&ac=article&...:)

การเรียนในคณะเป็นอย่างไร???

ปัจจุบันในไทยเปิดสอนหลักสูตรกิจกรรมบำบัดอยู่ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในบทความนี้ขออธิบายเนื้อหาการเรียนในส่วนของที่มหาวิทยาลัยมหิดล

การเรียนกิจกรรมบำบัดนั้นก็มีเนื้อหาที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นปี

ชั้นปี 1 จะเน้นวิชาพื้นฐานต่างๆมีทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส สถิติ และมีตัววิชาคณะอยู่ 1 วิชาซึ่งเป็นวิชาที่เป็นบทนำที่เกี่ยวกับกิจกรรมบำบัด ชื่อวิชาว่า "รากฐานกิจกรรมบำบัด" นอกจากการเรียนที่เข้มข้น ในช่วงปี1ก็จะมีกิจกรรมรับน้องต่างๆที่เป็นของคณะและของมหาวิทยาลัย

ชั้นปี 2 จะเริ่มเข้าตัวคณะมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีวิชาที่หินมากๆก็คือวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งคณะเราก็มีเรียนผ่าอาจารย์ใหญ่เพื่อเรียนรู้คล้ายๆกับคณะแพทย์ และยังมีวิชาประสาทวิทยา

ชั้นปี 3 เริ่มลงวิชาการรักษาอย่างเต็มตัว และมีตัววิชาการฝึกงานในเทอมที่ 2และในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ด้วย

ชั้นปี 4 จะเน้นการทำงานวิจัยที่ต้องนำความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นปี1รวมไปถึงประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกงานมาใช้ และก็ยังมีตัวฝึกงานที่บางส่วนก็จะมีทุนให้ได้ไปฝึกที่ต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

ถ้าน้องๆสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้http://www.pt.mahidol.ac.th/th/course/bsc_ot_syllabus.php

การรับสมัคร

มี 2 ทาง คือสอบตรงและระบบแอดมิดชัน โดยในปี58 รับตรง22คน แอดมิชชั่น10คน รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลย http://www.mahidol.ac.th/directadmission/pt.html หรือ http://p-dome.com/direct-mu-58/

ส่วนการเรียนต่อที่ต่างประเทศ คณะกิจกรรมบำบัดมีทุนให้น้องๆได้ไปเรียนรู้หลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

ลักษณะนิสัยที่จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ดีได้ ต้องเป็นอย่างไร ???

  • มีความรับผิดชอบ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะต้องมีในการทำงานทุกงาน ในงานกิจกรรมบำบัดจะต้องใช้ความรับผิดชอบสูง เนื่องจากต้องดูแลคนไข้เพื่อฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งญาติคนไข้ก็จะมีความคาดหวัง เราก็จะต้องระมัดระวังในการฟื้นฟูกิจกรรมดำเนินชีวิตของคนไข้
  • เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่นักบำบัดทุกคนพึงมี และรักในงานบริการ มีจิตใจที่รักในการดูแลผู้อื่น
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไมตรี ซึ่งงานกิจกรรมบำบัดจะเป็นงานที่ทำกับคนดังนั้นเราจะต้องใส่ใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนไข้และญาติของคนไข้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดจะต้องใช้ความคิดในการออกแบบกิจกรรมให้ไม่น่าเบื่อและเหมาะกับคนไข้แต่ละคน ซึ่งงานกิจกรรมบำบัดจะใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำมาเป็นสื่อการรักษา
  • มีความอดทน ซึ่งงานกิจกรรมบำบัดจะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงในการดูแลคนไข้แต่ละคน
  • มีความยืดหยุ่น เป็นทักษะหนึ่งที่นักบำบัดพึงมี โดยในบางครั้งเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เมาะสมกับผู้รับบริการ มีการจัดการคนไข้ในแต่ละรายแตกต่างกันไปตามสภาพ


เรามาทำความรู้จักกิจกรรมบำบัดให้มากขึ้นจากบทสัมภาษณ์จากพี่ๆศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 กันเลยดีกว่าค่ะ ว่าพี่ๆที่จบไปแล้วและกำลังทำงานในอาชีพนี้มีความเห็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่นักกิจกรรมบำบัด 2 ท่าน คือ พี่กีรตินุช เหลืองอังกูร (ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 1) และ พี่ธราดล รอดแก้ว (ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 3) มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ถาม : กิจกรรมบำบัดมีความสำคัญอย่างไรและ มีความต้องการนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยมากน้อยเพียงไร?

ตอบ : กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพที่มองมนุษย์เป็นองค์รวม เป็นการบำบัดรักษาเพื่อให้คนๆ หนึ่งสามารถกลับไปทำในสิ่งที่อยากทำหลังความเจ็บป่วยได้ หรือเป็นการพัฒนาความสามารถเพื่อให้สิ่งที่อยากทำนั้น 'เป็นไปได้'

ส่วนตัวพี่มองว่ากิจกรรมบำบัดเป็นการเติมเต็มการรักษาทางการแพทย์แขนงอื่นๆ ที่เน้นการกำจัดโรคแต่อาจไม่ได้เน้นการดำเนินชีวิต ดังนั้นการรับบริการทางกิจกรรมบำบัดจึงมีความสำคัญอย่างมาก หากต้องการมีสุขภาวะที่ดี

นอกจากนี้พี่เชื่อว่าแนวคิดทางกิจกรรมบำบัดที่นักกิจกรรมบำบัดทุกคนได้เรียนมาก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและคนรอบข้างได้ ทำให้มีความสุขกันถ้วนหน้า

ความต้องการนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยยังมีอยู่มากค่ะ ประเทศไทยผลิตนักกิจกรรมบำบัดมาแล้ว 35 ปี และในปีหนึ่งประเทศไทยผลิตได้เพียงราว 100 คนซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริการที่มีมากขึ้น และระบบสาธารณสุข


ถาม
: ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพนักกิจกรรมบำบัดและ รายได้ของนักกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาล?

ตอบ : งานกิจกรรมบำบัดสามารถทำได้กับผู้รับบริการหลากหลายประเภทและทุกช่วงวัยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการที่เป็นเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น, ผู้ใหญ่ที่ได้รับอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะแขนขา, ผู้รับบริการที่เป็นโรคซึมเศร้า, ผู้รับบริการที่เป็นโรคมะเร็ง, ผู้สูงอายุวัยเกษียณ ฯลฯ ดังนั้นนักกิจกรรมบำบัดสามารถพัฒนาความสามารถในการบำบัดรักษาเฉพาะทางและเฉพาะกลุ่ม เช่น Hand therapy, Natal mental health, End of life care ฯลฯ เพื่อสร้างความถนัดเฉพาะด้าน ถือเป็นความก้าวหน้าทางหนึ่งค่ะ

รายได้ของนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทย เริ่มต้นตามวุฒิปริญญาตรีคือเดือนละ 15,000 บาท มักมีสวัสดิการต่างๆ และค่าใบประกอบโรคศิลปะขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน หากเป็นศูนย์เอกชนรายได้อาจจะสูงขึ้น อยู่ที่ราวเดือนละ 20,000 - 35,000 บาท ในต่างประเทศ นักกิจกรรมบำบัดอาจมีรายได้เดือนละราว 200,000 บาทค่ะ นอกจากการทำงานในโรงพยาบาลหรือศูนย์เอกชนต่างๆ นักกิจกรรมบำบัดก็สามารถเปิดคลินิกกิจกรรมบำบัดได้

นางสาวกีรตินุช เหลืองอังกูร

ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล


ถาม : กิจกรรมบำบัดมีความสำคัญอย่างไรและ มีความต้องการนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยมากน้อยเพียงไร?

ตอบ : นักกิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ ตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน และ บำบัดฟื้นฟู ให้กับบุคคลทุกๆช่วงวัยที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา ให้กลับมาช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ให้ได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด

ปัจจุบันนับว่าเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องด้วยนักกิจกรรมบำบัดมีน้อยมาก ยังมีไม่เกิน 1,000 คน ทั่วทั้งประเทศ นับว่าเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นอย่างมากหรือพูดได้ว่าสามาถเลือกงานได้เลยทีเดียว

ถาม : ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพนักกิจกรรมบำบัดและ รายได้ของนักกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาล?

ตอบ : ามารถทำงานได้หลากหลายหน่วยงาน ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์ฟื้นฟู โรงงานหรือศูนย์เอกชนต่างๆ ความก้าวหน้าของอาชีพอาจขึ้นกับแต่ละส่วนงาน อาจมีการเลื่อนขั้นตำแน่งตามส่วนงานนั้นๆ บางคนอาจศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานหรือเป็นอาจารย์และบางคนอาจะเปิดศูนย์กิจกรรมบำบัดส่วนตัวก็ได้

สำหรับอัตราเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน อัตราขั้นต่ำอยู่ที่15,000 บาทแต่อาจบวกเพิ่มค่าเวรหรือค่าล่วงเวลาและอื่นๆ

นายธราดล รอดแก้ว

ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล


สุดท้ายนี้หากน้องๆยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอาชีพนี้หรือไม่ก็ลองสำรวจดูได้นะคะว่ามีลักษณะนิสัยใดที่ตรงกับนิสัยของน้องๆบ้าง แต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะการเรียนกิจกรรมบำบัดจะสร้างเสริมนิสัยเหล่านี้ให้น้องโดยธรรมชาติอยู่แล้ว หากน้องๆคนใดสนใจสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] พวกพี่ๆคณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆคนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)