การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้จัดทำ นางสาว สายฝน กลมเกลี้ยง

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียนมีวิธีการศึกษาคือความเป็นมาของปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และประชาชนในอำเภอ ท่ามะกา รวมจำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. ความเป็นมาของปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน เกิดจากการที่ครอบครัวของแรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความยากจน 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กอย่างเคร่งครัด รัฐบาลควรยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และ ประชาชนในอำเภอท่ามะกา เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของบุคคลส่วนใหญ่ พบว่า โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก (X=4.34)

หมายเลขบันทึก: 586576เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
วิมลสิริ พ่วงอารมย์ ชั้นม.4/1 เลขที่10

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า การศึกษาเรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะเป็นเรื่องที่สมควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ผู้ศึกษาควรจะศึกษาให้เจาะลึกกว่านี้และควรศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในหลายๆช่วงอายุ

ปุญญิศา บัวผุด ชั้นม.4/1 เลขที่ 16

ดิฉันมีความคิดเห็นว่าการศึกษาเรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นข้อมูลที่ควรแก่การสืบค้นเพราะเป็นประเด็นที่ใกล้ตัว หากผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อก็ควรศึกษาสถิติการใช้แรงงานในแต่ละประเทศ และการแก้ปัญหาในแต่ละประเทศเพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในประเทศไทย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท