การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย

ผู้จัดทำ นายอิทธิชัย รุจิพรพงษ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 2.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยมีวิธีการศึกษาคือปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย และ การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย ศึกษาจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในอำเภอท่ามะกา จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เกิดจากปัญหาในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ คือปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง หรือ เสียชีวิต แนวทางในการแก้ปัญหาคือให้การศึกษาและสิทธิให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมและการควบคุม ดูแลอย่างเคร่งครัด ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เกิดจากปัญหาในครอบครัว มากที่สุด (X=4.74)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (0)