โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “น้ำพริกสู่ชุมชนเพิ่มพูนรายได้”

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ "น้ำพริกสู่ชุมชนเพิ่มพูนรายได้"

วันที่ 9 – 18 มิถุนายน 2557

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ลิง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

2. เพื่อให้มีทักษะความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ และสามารถเลือกเป็นอาชีพเสริมได้

3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความสามัคคีให้

เกิดขึ้นและเกิดการรวมตัวกันในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนตำบลไผ่ลิง จำนวน 20 คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)