ลำเจียก
อาจารย์ ลำเจียก กำธร (อ.น้อง)

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นางลำเจียก กำธร* ,นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานและเปรียบเทียบความสุขในการทำงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 152 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และแบบวัดความสุขในการทำงาน แบบสอบถามทั้งหมด ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงของแบบสอบถามความสุขในการทำงานได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .81 และ .95 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมความสุขในการทำงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลอยู่ในระดับสูง (X=4.34,S.D.=.522) และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการทำงานจำแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนแผนกที่ฝึกนิเทศนักศึกษา จำนวนวันในการฝึก/สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

FACTORS AFFECTING TO HAPPINESS AT WORK AMONG NURSE INSTRUCTORS IN COLLEGES OF NURSING, MINISTRY

This study aimed to examine the happiness at work of nursing instructors in colleges of nursing, Praboromarajchanok Institute. Participants consisted of 152 nurseinstructors selected by the multi-stage sampling method. Methods: this descriptive research by A variety of instruments included demographic data sheet and the Happiness at work (THA) Questionnaires. The instruments were examined for content validity and reliability. The internal reliability of the Happiness at work (THA) were .81 and .95, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA.The results of this as follow:

1. The mean scores of happiness at work as a nursing instructors in colleges of nursing was at a high level (X=4.34,S.D.=.522)

2. In comparison of personal factors to happiness at work .There were no difference.

หมายเลขบันทึก: 585595เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2015 04:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2015 04:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี